VD har ordet 27 oktober 2016

Resultattappet har bromsats upp i tredje kvartalet.

När vi sammanfattar utvecklingen för koncernen ser vi hur resultattappet som inleddes kvartal fyra 20152EGroupPelle-frilagd bromsats upp då tredje kvartalet 2016 ligger i linje med föregående år. Resultatet uppgår till -13,2 msek (-13,0 msek) samtidigt som verksamheten inom koncernen är relativt begränsad under tredje kvartalet. Resultatet efter september månads utgång för en rullande 12-månaders period uppgår till 8,0 msek (45,5 msek).

Affärsområdena

Under årets första tre kvartal är det främst Live Entertainment (2Entertain) som har tappat mot föregående år, sammantaget närmare 19 msek. Dessutom har Event (Hansen) ett mellanår utan Volvo Ocean Race och ligger 5 msek efter föregående år. Detta megauppdrag återkommer nästkommande två år. Venues vänder däremot sin utveckling och för-bättrar resultatet med 5 msek under tredje kvartalet och per den sista september ligger de nära föregående års ackumulerade resultat för årets första nio månader.

Fortsatta utmaningar

Koncernen ser fortsatta utmaningar under resterande del av året och resultatet för fjärde kvartalet kommer även det att ligga i nivå med, eller strax under, föregående år. Vi bedömer fortsatt att 2016 inte innebär ett trendbrott avseende bolagets långsiktiga intjäningsförmåga men mer arbete återstår med att ytterligare intensifiera försäljningsarbetet och effektivisera verksamheten samtidigt som vi adresserat kostnadsbesparingar.

Effektivisering

Tidigare under året har vi adresserat kostnads-sänkningar om cirka 10 miljoner kronor på årsbasis 2017 och under tredje kvartalet har vi arbetat med att sänka kostnaderna med ytterligare ett par miljoner kronor. En viktig förändring vi gör är att vi flyttar över det operativa digitala ansvaret till affärsområdena, från att tidigare ha legat i ett separat affärsområde. Affärsområde Digital kommer därmed att försvinna vid utgången av året. Detta har möjliggjorts genom att koncernen nu succesivt byter biljettsystem till Tickster, som är ett intressebolag inom 2E Group. Genom att flytta det operativa digitala ansvaret får affärsområdena en direktrelation till Tickster och därmed kapar vi ett internt mellanled.

Fokus på digital utveckling

Vi ser att den digitala marknadsföringen och försäljningen blir allt viktigare för verksamheten och därför fullt ut måste integreras i affärsområdenas operativa arbete och inte vara en egen separat enhet. Samtidigt gör vi en strategisk satsning på utvecklingen av hela vår IT-miljö genom att rekrytera en CIO och under början av 2017 bedömer jag att vi har en koncernstruktur på plats med ett moderbolag som på ett effektivt sätt styr koncernen i kombination med affärsområden med ett tydligt decentraliserat ansvar för såväl affär som resultat.

Framåt

Sammantaget har alltså 2016 så här långt blivit ett år som präglats av att skapa en effektiv koncern för framtiden och att bättre anpassa vår kostnads-struktur. Jag vill dock poängtera att arbetet med att växa och stärka koncernens position pågår med oförändrad intensitet och vi utvärderar löpande intressanta förvärvsmöjligheter som skulle kunna bredda verksamheten och även möjliggöra nya affärsområden.

Vår avsikt att ansöka om ett listbyte från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap under 2017 ligger fast. Genom en notering ökar förutsättningarna att för-verkliga vår målsättning att vara en av de ledande aktörerna inom upplevelse-industrin i Norden.

Pelle Mattisson

VD/Koncernchef