VD har ordet 26 juli 2019

Bättre försäljningsläge inför hösten, åtgärdsprogram som nu ger effekt och genomförd företrädesemission skapar sammantaget förutsättningar för återhämtning under årets återstående kvartal.

Andra kvartalet i Moment Group präglas av säsongsvariationerna i koncernens årscykel med successivt avtagande aktivitetsnivå i verksamheterna. Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 168 msek (262 msek), en minskning med 94 msek. Detta ligger i linje med våra förväntningar då minskningen i omsättning till stor del var hänförbar till Hansen, inom affärsområde Event, som motsvarande period föregående år genomförde det omfattande uppdraget Volvo Ocean Race med stora omsättningsvolymer.

Totalt uppgick de förutbetalda biljettintäkterna per juni till 102 msek (66 msek), vilket är 36 msek högre än föregående år. Detta är en effekt av att framför allt 2Entertain har vänt sin negativa trend och säljer i enlighet med plan inför sommar och höst, men även Wallmans har ett högre saldo än föregående år och levererar starkare försäljningsmässigt.

Rörelseresultatet var i kvartalet -31 msek i enlighet med nuvarande regelverk. För att möjliggöra jämförelse mellan åren har IFRS 16-påverkan justerats vilket ger ett resultat på -32 msek (-19 msek), vilket är en minskning med 13 msek jämfört med motsvarande period föregående år. Även här är merparten av avvikelsen hänförbar till Hansen, ca 10 msek, samt de sista effekterna av 2Entertains negativa försäljningsutveckling för säsongen 2018/2019.

Det pågående koncernövergripande åtgärdsprogrammet med besparingar på drygt 20 msek på årsbasis kommer att stärka affären under resterande delen av året då flertalet av åtgärderna inbegriper personalneddragningar där kostnaderna för dessa upphör i samband med sommaruppehållet. Från och med tredje kvartalet har därmed större delen realiserats med full årseffekt framåt. Medelantalet anställda i koncernen efter första halvåret uppgick till 374 (394) och vi fortsätter att driva effektiviseringsarbetet för att stärka koncernens rörelsemarginal.

Arbetet med Wallmans Groups satsning i Kungsportshuset i Göteborg har varit omfattande där kostnadsrationaliseringar motsvarande ca 10 msek genomförts under andra kvartalet, som en del i ovan nämnda åtgärdsprogram. Organisationen i huset har bantats väsentligt och anpassats till en mer begränsad affär än ursprungligen planerat. Över sommaren bedrivs endast restaurangverksamhet i Kungsportshusets Matbar och i nöjesarenan planeras för en julshow Christmas by Wallmans med kortare spelperiod (nov-dec) än på övriga arenor, och som fokuserar på den höga efterfrågan under julbordssäsongen. Sammanfattningsvis innebär det att riskprofilen i huset nu är sänkt avsevärt inför hösten och arbetet framåt kan fokusera på att, utifrån en lägre affärsvolym, skapa balans i de olika delarna av huset.

I syfte att ytterligare effektivisera koncernen kommer koncernens dinnershow- och aktivitetsarenor framöver att sammanföras i det gemensamma affärsområdet Immersive Venues. Detta är ett led i strävan att verksamheterna drivs ur ett arenaperspektiv med fokus på kundupplevelse, effektivt nyttjande av resurser och lönsamhet.

Partnerskapet i Tyskland mellan 2Entertain och BB Promotion fortlöper helt enligt plan och parterna kommer att ha färdigställt ett komplett avtal inom kort. Detta baseras fullt ut på överenskommelserna i det LOI som tecknades i mars och kommer därtill att inkludera den detaljerade turnéplanen samt ytterligare specificera samarbetet i de operativa delarna av genomförandet.

Under maj månad genomfördes även en företrädesemission som tillförde koncernen 54 msek före emissionskostnader och vi kan nu konstatera att effekterna i balansräkningen av det mycket svaga utfallet 2018 nu är åtgärdade och att koncernen är väl rustad för att stödja verksamheterna i arbetet med att stärka rörelsemarginalen under hösten och fortsätta att realisera den fulla potentialen i koncernen.

För egen del har jag beslutat mig för att fortsätta min karriär med uppdrag utanför Moment Group. Jag kommer att kvarstanna i rollen som VD/koncernchef under tredje kvartalet fram till den 30 september och därefter bistå koncernen i specifika frågor fram till årsskiftet. Rekrytering av ny VD/Koncernchef har initierats och styrelsens målsättning är att utse en ersättare under fjärde kvartalet.

Jag vill avslutningsvis önska en fortsatt trevlig sommar och om ni har vägarna förbi Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg eller Kungsportshusets Matbar i centrala Göteborg så hoppas jag ni passar på och besöker oss för ett härligt sommarminne!

Göteborg 26 juli 2019
Pelle Mattisson
VD/Koncernchef