VD har ordet 8 februari 2019

Stora underskott för nyetableringar tyngde året. Fokus framåt är att realisera koncernens fulla potential.

Under året har vi varit aktiva i branschen med ytterligare förvärv, fortsatt tillväxt, utgivande av en obligation och en notering på huvudlistan Nasdaq Stockholm. Samtidigt har koncernens två stora tillväxtprojekt med nyetableringar i Tyskland (2Entertain) och Göteborg (Wallmans Group) belastat verksamheten med högre kostnader än beräknat, vilket överskuggar årets positiva utveckling i andra delar av koncernen. Rörelseresultatet EBIT för fjärde kvartalet uppgick till 14,2 msek (54,0 msek) och för helåret till -34,4 msek (29,4 msek). Exkluderas ovan nämnda satsningar och övriga engångsposter (noteringskostnader, justering på köpeskilling och avgångsvederlag) uppgick rörelseresultatet till 28,5 msek för helåret, vilket motsvarar koncernens verksamheter vid årets ingång, Det är den nivån vi tar avstamp från in i 2019 och den pågående konsolideringen av koncernen framåt. När jag sammanfattar året för Moment Group så ger det därför en kluven bild.

Etableringen i Tyskland har avbrutits
En viktig aktivitet under hösten har varit att adressera nyetableringarnas resultatpåverkan framåt. Med facit i hand kan vi konstatera att 2Entertains satsning i egen regi på de tysktalande marknaderna misslyckades p g a bristande biljettförsäljning. Totalt såldes drygt 60.000 biljetter under hösten där målsättningen var 90.000 biljetter. Efter en utvärdering av höstens utfall beslutade vi att avbryta satsningen i egen regi. Vi tar med oss ett antal lärdomar från den tyska marknaden och kartlägger nu om det finns någon möjlighet att driva satsningen vidare, med begränsad risk, genom att samarbeta med ett av Tysklands största produktionsbolag. 2Entertains resultat belastades under det fjärde kvartalet med ett underskott på 10,5 msek hänförbara till satsningen i Tyskland.

Verksamheternas fjärde kvartal och kommentarer till helåret
Verksamheterna inom affärsområde Event uppvisade sammantaget ett starkt år och ackumulerat uppgick rörelseresultatet till 16,4 msek (7,5 msek), vilket dock belastas av 5,8 msek som avser justering av köpeskilling på Minnesota, då bolagets rörelseresultat blev starkare än förväntat i den ursprungliga förvärvsanalysen. Justerat för detta är segmentets rörelseresultat 8,9 msek bättre än föregående år. Hansen genomförde framgångsrikt det omfattande Volvo Ocean Race-uppdraget under året och Minnesota växte genom att vinna ytterligare ett antal större kunduppdrag. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet var dock 5,2 msek sämre än föregående år och uppgick till 0,9 msek (6,1 msek). Nedgången under fjärde kvartalet härrör från Hansen som inte parerade införsäljning och organisationsstorlek fullt ut direkt efter avslutat Volvo Ocean Race. Vid årsskiftet är dock Hansens organisation anpassad efter den förväntade efterfrågan under 2019 och personalstyrkan är halverad i jämförelse med motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Inom affärsområde Live Entertainment summerar vi ett svagt 2018. Utöver den misslyckade satsningen i Tyskland som avbrutits upplevde 2Entertain ett fjärde kvartal med sämre beläggning än förväntat. Detta adresserade jag i förra kvartalsrapporten då vi såg en trög start på försäljningen efter den extrema sommaren med fortsatt låg försäljning och beläggning i kvartalet. Rörelseresultatet för 2Entertain uppgick i kvartalet till -14,0 msek (9,3 msek), vilket är en minskning med 23,3 msek. Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till -17,2 msek (13,5 msek), vilket är en minskning med 30,7 msek. Verksamheten i Tyskland påverkade resultatet ackumulerat med -17,8 msek. För 2Entertains del kommer 2019 innebära att bolaget återgår till mer ”normal verksamhet” utan en omfattande Tysklandssatsning och med ett antal premiärer som fått fina recensioner i början av året. Dessutom fortsätter den under hösten helt utsålda Så som i Himmelen på Oscarsteatern att spelas under 2019.

Inom våra Venues i Wallmans Group uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 41,1 msek (41,3 msek). Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till -13,5 msek (17,5 msek). Affärsområdets resultat belastades av engångskostnader om 1,2 msek i kvartalet och ackumulerat till 15,3 msek på helåret, varav merparten är hänförbara till Kungsportshuset i Göteborg. De redan etablerade dinnershowarenorna och de nyligen förvärvade aktivitetsarenorna har under året presterat i enlighet med förväntan, medan Hamburger Börs levererat ett lägre resultat än föregående år. Nyligen öppnade Kungsportshuset i Göteborg har under året belastat resultatet och så även i fjärde kvartalet. I november kommunicerades ett VD-byte inom Wallmans Group och en rekrytering pågår och förväntas vara genomförd under våren. Under tiden agerar undertecknad som interims VD för verksamheten.

2019 blir ett år med full drift över alla affärsområden
Nu ser vi fram emot ett år med fokus på utveckling av befintliga verksamheter för att realisera vår fulla potential. Vår position som en av de ledande aktörerna i upplevelseindustrin har utvecklats under året, inte minst då Moment Group nu verkar utifrån huvudlistan på Nasdaq Stockholm. Med ett spännande nätverk av olika typer av intressenter kring oss ser vi fram emot att fortsatt vara en av de drivande aktörerna i att forma vår bransch utifrån vårt varumärkeslöfte ”Shaping the experience industry”.

Göteborg 8 februari 2019

Pelle Mattisson

VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com