VD har ordet 5 februari 2021

Helåret januari till och med december 2020 har varit mycket turbulent för Moment Group där en stark inledning av året i mars raskt förbyttes till att domineras av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under helåret har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 330 msek (956 msek), en minskning med närmare 65% och i kvartal fyra blev intäktsbortfallet hela 88% vilket speglar branschens förutsättningar att bedriva verksamhet under de kraftfulla myndighets-restriktioner som präglat samhället sedan i mars. Under pandemin har företagets fokus varit tvådelat; det viktigaste har varit att hantera den mycket ansträngda likviditeten samt genomdriva den omfinansiering som kom på plats den 27 november. Koncernen har parallellt arbetat målmedvetet med att ta fram och verkställa kraftfulla strategier för att lönsamt kunna öppna upp koncernens arenor igen i takt med att de coronarelaterade restriktionerna släpper.

Fram till februari inleddes året starkt med ett rörelseresultat bättre än föregående år. Det har under de efterföljande månaderna kraftigt försämrats och koncernen redovisar ett rörelseresultat på -44 msek för det fjärde kvartalet, en försämring med 78 msek jämfört med samma period föregående år, vilket är en följd av att en majoritet av koncernens verksamheter varit stängda till följd av de skärpta restriktionerna. För helåret redovisar koncernen ett rörelseresultat på -196 msek (-44 msek), en försämring med 152 msek mot samma period föregående år. I rörelseresultatet för helåret ingår jämförelsestörande poster om 59 msek vilket ger ett justerat EBIT om -137 msek. Under året har stöd om 67 msek intäktsförts och som redovisats som övrig rörelseintäkt.

Inom Moment Group har ett intensivt arbete pågått sedan i mars med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen. Bortsett från våra eventbolag Minnesota och Hansen samt aktivitetsarenorna STAR och Ballbreaker har de flesta av koncernens verksamheter varit stängda helt eller till största del under pandemin till följd av de restriktioner som i det närmaste kan benämnas som näringsförbud. Inköps- och investeringsstopp har gällt sedan i mars och ett intensivt arbete med att minska kostnadsmassan pågår fortfarande parallellt med att korttidspermitteringar och omfattande uppsägningar genomförts. De stödpaket som möjliggjorts har sökts i den omfattning vi har rätt till. Förhandlingar med hyresvärdarna har förts löpande under pandemin, med viss framgång, för att miniminera hyreskostnader för lokaler och arenor som med anledning av restriktionerna inte varit möjliga att hålla öppna. Trots alla åtgärder har likviditeten i bolaget varit hårt ansträngd och för att undvika likviditetsbrist hade aktivitetsnivån i verksamheterna successivt behövts normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

När restriktionerna kvarstod och dessutom tilltog under hösten föranledde det intensiva förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare för att säkerställa tillgången till rörelsekapital både för att säkra likviditeten på kort sikt och finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering. Denna omfinansiering slutfördes framgångsrikt i november.

Styrelsen har under 2020 beslutat att koncernens huvudkontor skall omlokaliseras till Stockholm under 2021. Detta möjliggör för ledningen att komma närmare kärnan i affärsverksamheterna då de flesta av koncernens svenska arenor är belägna i huvudstadsområdet, samtidigt som flytten även förbättrar möjligheterna till framtida kompetensförsörjning.

Parallellt med det dagliga arbetet och säkerställandet av likviditeten för att koncernen skall överleva pandemin, arbetar samtliga ledningsgrupper i de olika verksamheterna intensivt med att verkställa de strategier och planer som styrelsen beslutat i 2020 för tiden efter Corona – där arbetet med att bygga vidare på de i grunden starka och sunda verksamheter som koncernen består av står i fokus. Ett av de viktigaste strategiska fokusområdena där vi redan nått långt är att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv och anpassningsbar verksamhet för tiden efter coronapandemin vilket möjliggör förbättrad lönsamhet över årets alla kvartal.

Coronapandemin är långt ifrån över och vi behöver därför fortsatt arbeta fokuserat med att driva på myndigheterna för kraftigt förbättrade stödpaket till branschen och, när situationen så medger, mer situationsanpassade lättnader av de restriktioner som lamslår oss idag. Detta arbete är avgörande för evenemangsnäringens framtid.

Göteborg 5 februari 2021

Otto Drakenberg
tf VD/Koncernchef
otto.drakenberg@momentgroup.com