VD har ordet 3 maj 2023

VD GAR ORDET - 3 maj 2023

Stark inledning på året i en turbulent omvärld

Vi inleder året med ett starkt rörelseresultat där kvartalet präglats av flera framgångsrika produktioner, föreställningar och event. Genom att prioritera hållbarhet kopplat till både kundupplevelsen och medarbetarna fortsätter vi det fokuserade arbetet med att skapa lönsamhet över tid. Vi bygger också vidare på plattformen för tillväxt inom såväl befintliga verksamheter som genom nya koncept och arenor. Under kvartalet har ett par nya projekt lämnat ritbordet och konkretiserats i form av två nya koncept som etableras i Malmö under hösten.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 250 msek (117 msek) med ett rörelseresultat på 10 msek (-20 msek). Rörelseresultatet för kvartalet är till största delen hänförligt till några starka produktioner med fina beläggningssiffror men det påverkas även positivt av stängningseffekter från produktioner som spelades under 2022.

Vi summerade ett historiskt starkt resultat för 2022 och gick in i det nya året med en bra nivå på det som sålts in för 2023. Vi kan dock konstatera att införsäljningstakten minskade något under årets första kvartal, vilket resulterade i att beläggningen för en del produktioner var lägre än förväntat.

En indikation på försäljningsläget framåt är de förutbetalda biljettintäkterna som vid utgången av perioden uppgick till 70 msek (84 msek) vilket är lägre än motsvarande period föregående år. Siffran kan dock påverkas av hur produktionsportföljen skiljer sig åt mellan åren. Sammantaget ser vi dock en viss avmattning i efterfrågan, vilket vi tror dels beror på ett förändrat beteende efter pandemin dels påverkas av det ökade kostnadsläget och en allmän oro i omvärlden.

Vi går ur perioden med 171 msek (134 msek) i likvida medel och vi har därmed en stabil finansiell plattform för kommande satsningar. Koncernens externa lån förfaller enligt nuvarande villkor i slutet av mars 2024 (144 msek) och vi har inlett arbetet med att se över vår framtida kapitalstruktur för att successivt stärka balansräkningen. Koncernens anstånd med skatter, avgifter och hyror om 92 msek skall återbetalas successivt under den kommande treårsperioden och ligger med i våra prognoser. Vårt finansnetto som påverkas av de stigande räntorna uppgår för kvartalet till -7 msek (-6 msek).

Nyligen presenterade vi de två nya koncepten SLICE AND SERVE och BERMUDA DECK SHUFFLE CLUB som till en början lanseras i Malmö under hösten 2023. SLICE AND SERVE är konceptet som vill göra pingis till Sverige nya folksport och erbjuder pingis i kombination med pizza på ett nytt och lättillgängligt sätt. BERMUDA DECK SHUFFLE CLUB introducerar en ny aktivitet på den svenska marknaden med shuffleboard i det stora formatet. Det känns fantastiskt att kunna addera två nya koncept till vår starka palett av varumärken och vi tror mycket på aktiviteter i kombination med god mat och dryck. Perfekt för att skapa lustfyllda upplevelser som blir till härliga minnen.

Med flera resultatmässigt starka kvartal bakom oss, en stabil finansiell plattform, nya koncept och arenor och medarbetare som med mycket engagemang och kunskap arbetar med att fortsätta utveckla vårt affärsskap, står vi väl rustade i allt det vi själva kan påverka. Utöver detta kommer vi att arbeta hårt för att på bästa sätt parera det oron i omvärlden ställer oss inför och sannolikt kommer vi att se en generellt minskad efterfrågan på upplevelser och nöjen.

Våren är för våra verksamheter en period med lägre aktivitet där mycket arbete läggs på att planera och förbereda inför hösten. I närtid kommer årsstämman att hållas i Kungsportshuset den 10 maj och jag ser framemot att få träffa er aktieägare där och berätta mer om koncernen. Varmt välkomna!

Göteborg 3 maj 2023

Martin du Hane
VD/Koncernchef Moment Group
martin.duhane@momentgroup.com