VD har ordet 3 maj 2016

En koncern med en stark position i upplevelseindustrin.

PelleI februari 2016 tillträdde jag som koncernchef för 2E Group – en koncern som har en stark position inom upplevelseindustrin i Skandinavien där jag ser möjligheter att växa vidare inom både existerande och nya områden.

Vi levererar ett svagt första kvartal med en minskad omsättning till 180,6 msek (271,0 msek) och ett försämrat rörelseresultat på -8,2 msek (16,6 msek). I resultatet ingår engångsposter om 3,7 msek avseende omstrukturerings-kostnader.

Koncernen har de två senaste kvartalen haft en vikande resultatutveckling i jämförelse med föregående år. En förklaring är att flertalet av våra verksamheter gått in i en tillfälligt sämre period, samtidigt som påskhelgen i år inföll under första kvartalet vilket ger en förskjutning av intäkter till andra kvartalet. Sedan ett år tillbaka har koncernen även haft en stor del av marknads- och försäljningsorganisationen samlad i en koncerngemensam enhet. Med facit i hand har denna enhet hamnat för långt ifrån respektive affärsenhet och de samlade intäkterna har inte nått förväntad nivå. Vi bedömer inte att det första kvartalet innebär ett långsiktigt trendbrott avseende bolagets intjäningsförmåga.

Vid mitt tillträde blev det uppenbart att vi behövde förbättra styrningen av vår affär för att våra medarbetare ska komma närmare kunderna, gästerna, varumärkena och upplevelsen. Från och med andra kvartalet 2016 är därför koncernen indelad i fyra affärsområden; Live Entertainment, Venues, Event och Digital. Varje affärsområde har en tydlig ledningsgrupp, som arbetar med ett totalansvar för resultat och kundupplevelse. I koncernens moderbolag återfinns endast fem anställda med fokus på vår gemensamma ekonomi, kommunikation och affärsutveckling samt på våra personalfrågor. Vi i ledningen är övertygade om att vi nu har den struktur på plats som ger bäst förutsättningar för att maximera utväxlingen för våra verksamheter framåt. Med början i denna kvartalsrapport har vi valt att rapportera utfallet för första kvartalet utifrån den nya affärsområdesstrukturen, i syfte att det ska gå att följa utvecklingen för affärsområdena framgent.

Samtidigt som vi haft ett resultatmässigt svagt kvartal har det hänt mycket positivt i koncernen som stärker oss inför framtiden. Succémusikalen Jersey Boys har spelat för fulla salonger på China Teatern och flyttade i april till The Theatre i Göteborg, Wallmans i Stockholm visar en positiv utveckling, Hansen har genomfört stora event för kunder som White Arkitekter, ICA och Volvo och sommarens föreställning på Vallarna har haft ett lyckat biljettsläpp.

Pelle Mattisson

VD/Koncernchef