VD har ordet 29 april 2021

I mars 2021 passerade vi ett år med coronaviruset vilket starkt påverkat samhället, vårt sätt att leva och människors hälsa. Det har även medfört dystra förutsättningar för Moment Group och den bransch där våra verksamheter finns, något som tydligt avspeglas i omsättningen för de senaste tolv månaderna, vilken landar på 113 msek. Detta är en minskning med 863 msek (88%) jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Första kvartalet har för ledningen präglats av att få på plats de sista pusselbitarna i den finansieringslösning som nåddes den 27 november 2020 och som inneburit att koncernen under kvartalet stärkt eget kapital med 150 msek (exklusive skatteeffekt) och 63 msek i likviditet.

Bortsett från eventbolagen Hansen och Minnesota Communication samt aktivitetsarenorna STAR Bowling och Ballbreaker har koncernens verksamheter varit stängda såväl under första kvartalet 2021 som under merparten av de senaste tolv månaderna. Myndighetsrestriktionerna har därmed inneburit stora begränsningar i hur vi kan bedriva våra verksamheter. Under kvartalet har vi fortsatt det intensiva arbetet med att verkställa de strategier och planer som innebär att bygga vidare på koncernens sunda och starka verksamheter och därmed stå startklara när väl restriktionerna släpper.

Ytterligare stöd om 33 msek har under perioden intäktsförts, vilka till stora delar avser stöd för 2020. Koncernen har även erhållit ytterligare anstånd med skatter och avgifter om 22 msek samt haft bra dialoger med fastighetsvärdar om ytterligare anstånd och rabatter för perioden verksamheterna tvingas hålla stängt. Samtliga åtgärder har inneburit positiva likvideffekter och varit nödvändiga för att vi skall överleva pandemin och förbättra förutsättningarna för en bra återstart av verksamheterna.

Företrädes- och nyemissionen som genomfördes under kvartalet har tillfört koncernen ca 53 msek (före emissionskostnader). Nyemission blev övertecknad vilket var glädjande beaktat den ovisshet som föreligger om hur länge pandemin kommer påverka den bransch vi verkar i. I samband med att emissionerna genomfördes uppfyllde bolaget samtliga åtaganden för omfinansieringen vilket innebar att nya obligationsvillkor kom på plats. De nya villkoren innebär bland annat en nedskrivning av obligationen med 100 msek, vilken bokförts som en finansiell intäkt under kvartalet. Dessutom har obligationens förfallodatum flyttats tre år framåt, till den 28 mars 2024. Detta innebär att viktiga delar i bolagets långsiktiga finansiering nu är genomförda.

Ett av de viktigaste strategiska fokusområdena, där vi inom Moment Group redan nått långt, är att skapa en mer flexibel kostnadsbas för mer effektiva och anpassningsbara verksamheter. Detta för att nå en uthållig lönsamhet och minska säsongsvariationerna i resultatet vilket ger oss bra förutsättningar att fortsätta vara en stark aktör inom de segment där vi verkar.

Jag tillsammans med mina kollegor ser därmed fram emot att möta marknadens efterfrågan när restriktionerna väl lättar.

Göteborg 29 april 2021

Martin du Hane
tf VD/Koncernchef
martin.duhane@momentgroup.com