VD har ordet 26 november 2020

VD HAR ORDET – hämtat från Delårsrapporten Q3 2020

Perioden juli till och med september har för Moment Group fortsatt präglats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 31 msek (146 msek), en minskning på närmare 80%, vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighetsrestriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att förbereda återöppnandet av flera arenor, hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent. 

Fram till februari inleddes året starkt med ett rörelseresultat bättre än föregående år. Det har under de senaste sju månaderna förbytts och koncernen redovisar ett ackumulerat rörelseresultat på -152 msek, en försämring med 74 msek mot föregående år, vilket är en följd av att en majoritet av koncernens verksamheter varit stängda till följd av restriktionerna. För kvartalet redovisar koncernen ett rörelseresultat på -68 msek (-27 msek), en försämring med 41 msek mot samma period föregående år. I rörelseresultatet ingår nedskrivningar av goodwill om 20 msek vilket ger ett justerat EBIT om -48 msek. Under kvartalet har stöd om 8 msek intäktsförts som redovisats som övrig rörelseintäkt.

Inom Moment Group har ett intensivt arbete pågått sedan i mars med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen. Bortsett från våra två aktivitetsarenor Star och Ballbreaker har i princip samtliga verksamheter varit stängda till följd av det som i det närmaste kan benämnas som näringsförbud. Inköps- och investeringsstopp har gällt sedan i mars och ett intensivt arbete med att minska kostnadsmassan har pågått parallellt med att korttidspermitteringar och omfattande uppsägningar genomförts. De stödpaket som möjliggjorts har sökts i den omfattning vi har rätt till och förhandlingar med hyresvärdar har förts löpande, med begränsad framgång, för att försöka miniminera hyreskostnader för lokaler och arenor som med anledning av restriktionerna inte varit möjliga att hålla öppna. Trots alla åtgärder har likviditeten i bolaget varit hårt ansträngd och för att undvika likviditetsbrist hade aktivitetsnivån i verksamheterna successivt behövts normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

Intensiva förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare har förts och förs fortfarande för att säkerställa tillgången till rörelsekapital både för att säkra likviditeten på kort sikt och finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering.

Parallellt med att hantera det operativa arbetet och säkerställande av likviditeten för att koncernen skall överleva pandemin, arbetar samtliga ledningsgrupper i de olika verksamheterna intensivt med att identifiera och tydliggöra rätt strategier och planer för tiden efter Corona – där arbetet med att bygga vidare på de i grunden starka och sunda verksamheter som koncernen består av står i fokus.

Vi jobbar också fokuserat med att driva på för möten med olika politiker och myndigheter där vi med stor tydlighet beskriver den akuta situation vi och hela vår bransch har att hantera med målsättningen att regeringen skall fatta skyndsamma beslut om situationsanpassade restriktioner och relevanta stöd, i rätt omfattning och i rätt tid, vilket är avgörande för evenemangsnäringens överlevnad.

Göteborg 26 november 2020

Otto Drakenberg
tf VD/Koncernchef
otto.drakenberg@momentgroup.com