VD har ordet 26 oktober 2017

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring i tredje kvartalet, dock kvarstår orealiserad potential

Moment Groups rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -11,3 msek (-13,2 msek) vilket är något bättre än föregående år. Resultat efter årets första tre kvartal uppgår därmed till -24,6 msek (-36,0 msek), vilket är en markant förbättring mot samma period föregående år. I sammanhanget är det värt att notera att det ackumulerade resultatet även belastas med 3,2 msek i kostnader för Wallmans Groups kommande öppning av Kungsportshuset i Göteborg. Under tredje kvartalet växte koncernen med 27% jämfört med samma period föregående år. Förvärvet av Minnesota genererar 16% i tillväxt och resterande 11% utgörs av organisk tillväxt.

Det tredje kvartalet inkluderar två sommarmånader med låg aktivitetsnivå inom verksamheterna och flera stängda arenor. I det sammanhanget vill jag därför lyfta fram en av våra mest lönsamma upplevelser som skapas inom 2Entertain, nämligen den årligen återkommande uppsättningen på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg. Denna sommar fick vi stifta bekantskap med ”Soldat Fabian Bom”, som hyllades både av en enig kritikerkår och av sommarteaterns gäster. Efter premiären den 2 juli var publiktillströmningen god men tyvärr hämmades den totalt sett något av det ostadiga sommarvädret. Kvartalet belastas även av att Cirkusbygningen i Köpenhamn öppnade ett par veckor senare än vanligt pga ombyggnad av scenen och att ett antal föreställningar på Hamburger Börs fick ställas in pga sjukdom. Sammantaget ser vi därför att det kvarstår en del orealiserad potential i tredje kvartalet.

Lanseringen av den nya arenan Kungsportshuset i Göteborg, med öppning i mars 2018, löper på enligt plan och i huset kommer Wallmans Group att driva en dinnerclub med internationell karaktär – The Concept – och en restaurang med skandinaviska förtecken – Kungsportshuset Matbar.

Vi befinner oss nu en bit in i det fjärde kvartalet, som historiskt sett är koncernens absolut starkaste. Vi fortsätter vår strävan att även detta kvartal skall bli ett kvartal med tillväxt och stärkta marginaler, med målsättningen att koncernen ska gå in i 2018 med större affärsvolymer och en högre intjäning som utgångsläge.

Vi utvärderar fortsatt ett antal förvärvsmöjligheter och vi ser att kombinationen av att vidareutveckla existerande verksamheter och att införliva nya bolag i koncernen kommer att vara avgörande för att befästa positionen som den ledande börsnoterade aktören inom upplevelseindustrin.

På kommande sidor i rapporten återfinns en mer detaljerad genomgång av våra affärsområden och jag ser fram emot att träffa er aktieägare på någon av våra arenor under hösten, vintern och i julhelgerna!


Göteborg 26 oktober 2017
Pelle Mattisson
VD/Koncernchef