VD har ordet 29 april 2020

En positiv start på året följdes av en totalt förändrad bild framåt till följd av coronapandemin. Covid-19 påverkar oss alla, både på personligt och professionellt plan, och vår koncern verkar i en bransch som är mycket hårt drabbad med totalt förändrade marknadsförutsättningar.

Efter att det fjärde kvartalet och årets två inledande månader visade att de aktiviteter som drivits med fokus på att återställa lönsamheten i verksamheterna började ge utväxling på resultatet stod det tidigt i mars klart att coronavirusets inverkan på alla delar av koncernen skulle bli omfattande. Vi växlade då fokus från lönsamhetstärkande åtgärder och initiativ till proaktivt arbete och riskminimering, med målsättningen att parera och begränsa den finansiella påverkan och skadan i bolagen som uppstår till följd av Covid-19. Ett intensivt arbete pågår både för att ta bolaget genom krisen och för att skapa en plattform för att i nästa steg åter öppna upp och fortsätta utveckla de i grunden starka verksamheter koncernen består av.

Det som inleddes som ett starkt år med ett rörelseresultat efter februari som låg 12 msek bättre än föregående år förbyttes under mars till ett ackumulerat resultat på -44 msek, en försämring med 27 msek mot föregående år. En stor förklaringsparameter är att den tyska marknaden helt stängdes under månaden och därmed ansökte vi om konkurs för den tyska verksamheten. Detta gav en negativ resultateffekt på 18 msek, vilket dock inte påverkar likviditeten i koncernen. Pandemisituationen triggade också extraordinära kostnader i koncernen i övrigt med ca 3 msek, varför övriga enheter således gick 3 msek sämre i kvartalet än föregående år. Den interna målsättningen för kvartalet var dock långt högre och mer i linje med hur resultatet såg ut efter februari.

För att säkra den kortsiktiga likviditeten i bolaget signerades i april en teckningsförbindelse för en emission och lånefacilitet, vilka ska beslutas på årsstämman i maj. Vi har även erhållit obligationsinnehavarnas godkännande gällande att tre kvartals räntebetalningar kapitaliseras och därtill har ansökningar för både återvinning av och uppskov med arbetsgivaravgifter, skatt och moms beviljats.

De likviditetsstärkande åtgärderna i kombination med de kostnadsbesparande aktiviteterna vi genomfört ger oss utrymme för att, på ett strukturerat sätt, ta oss an situationen, men vi har mycket kvar att göra för att ta oss igenom den kris hela upplevelsebranschen nu genomgår. Det intensiva arbete som pågår för att fortsatt minska kostnadsbasen fortlöper samtidigt som kartläggning och diskussioner med aktörer kopplat till bolagets långsiktiga finansiering fortsätter.

De aktiviteter och åtgärder som vidtogs under andra halvan av 2019 och som fortsatte in i 2020 kommer, efter den mest kritiska fasen kring hantering av de utmaningar som följer av pandemin, att vara fortsatt i fokus. Att skapa mer dynamiska kostnadsbaser, flexibla och relevanta affärsmodeller och att förstå och möta den efterfrågan som blir resultatet av de förändringar i volymer i marknaden som vi tror nu följer, i såväl ekonomi som beteendemönster, kommer att vara av yttersta vikt för att fortsatt vara en aktör att räkna med inom de segmenten vi verkar.

Göteborg 29 april 2020

Josefin Dalum
tf VD/Koncern