VD har ordet 7 februari 2020

Resultatet för kvartalet var på historiskt hög nivå och vi ser positiva signaler inom arbetet med återställandet av lönsamheten under 2020.

Med tillförsikt konstaterar jag att det fjärde kvartalet resultatmässigt är det starkaste i koncernens historia samtidigt som det operativa kassaflödet stärkts. På helåret summerar vi däremot ett av de sämsta resultaten koncernen presterat. Vi ser att de initiativ vi drivit under framförallt det andra halvåret börjar ge resultat samtidigt som det fortsatt finns orealiserad potential i samtliga affärsområden.

För Moment Groups säsongspräglade verksamhet innebär fjärde kvartalet en mycket hög aktivitetsnivå, så även i år. Nettoomsättningen uppgick till 425 msek (391 msek), en ökning med 31 msek mot föregående år vilket framför allt är hänförbart till Live Entertainment. Rörelseresultatet i kvartalet var långt starkare än förgående år och rensat för engångskostnader i samband med VD-bytet och nedskrivning av nyttjanderättstillgång uppgick det till 60 msek i enlighet med nuvarande regelverk. Med hänsyn tagen till ovan nämnd kostnad och justerat för IFRS 16-påverkan blev resultatet 57 msek (27 msek), vilket är 29 msek bättre än föregående års resultat rensat för engångskostnader. Fördelat per affärsområde visar Live Entertainment en förbättring om 27 msek och Immersive Venues 5 msek, medan Event står för en försämring på 2 msek.

Vid ingången av kvartalet låg de förutbetalda biljettintäkterna på en hög nivå vilket indikerade att vi hade en stark period framför oss, vilket är vad vi nu summerar. Vi ser i kvartalet en ökad intjäning inom både affärsområde Live Entertainment och Immersive Venues samtidigt som det finns fortsatt potential för ytterligare resultatförbättring även i det så viktiga sista kvartalet. Även framåt ser nivån på de förutbetalda biljettintäkterna stark ut. Samtidigt visar våra eventbolag positiva signaler för 2020, då deras införsäljningsnivåer inför våren ligger på historiskt höga nivåer.

Kungsportshuset i Göteborg belastar fortsatt resultatet, men det är glädjande att se att de vidtagna åtgärderna börjar få effekt samt att satsningen med Christmas by Wallmans i huset under november och december givit ett resultat över förväntan. Enhetens resultat var i fjärde kvartalet drygt 3 msek bättre än samma period föregående år trots att eventarenan hölls stängd för publik verksamhet under oktober.

Vårt fortsatt mest prioriterade fokus är återställande av lönsamheten. Vi arbetar därmed vidare med att gå igenom affärsmodeller och riskhantering med ambitionen att skapa mer dynamiska kostnadsbaser och öka intäkterna. Det är viktigt för bolagets fortsatta resa framåt.

Vi ser fram emot att ta oss an 2020 med de positiva signaler som hösten givit.

Göteborg 7 februari 2020

Josefin Dalum
tf VD/Koncernchef