VD har ordet 25 oktober 2019

Ett kvartal med förväntat lägre aktivitetsnivå och med positiva signaler framåt. Framgent ligger stort fokus på att återställa lönsamheten. 

I oktober 2019 tillträdde jag rollen som tillförordnad VD/Koncernchef. Efter att ha varit Group CFO i koncernen i mer än fyra år känner jag bolagen väl och kommer, tillsammans med ledningsgrupperna i de olika verksamheterna, att arbeta fokuserat för att Moment Group återigen ska bli en lönsam koncern.

För Moment Groups säsongspräglade verksamhet innebär tredje kvartalet i stora delar av koncernen en lägre aktivitetsnivå, så även i år. Nettoomsättningen uppgick till 146 msek (170 msek), en minskning med 24 msek mot föregående år vilket framför allt är hänförbart till produktionsportföljen inom affärsområde Live Entertainment. Rörelseresultatet i kvartalet är dock starkare än förgående år och rensat för kostnader i samband med VD-bytet uppgår det till   -24 msek, i enlighet med nuvarande regelverk. Med hänsyn tagen till ovan nämnd kostnad och justerat för IFRS 16-påverkan blev resultatet -26 msek (-31 msek), vilket är 5 msek bättre än föregående år. Fördelat per affärsområde visar Live Entertainment en förbättring om 10 msek medan Immersive Venues står för en försämring om 4 msek. Affärsområde Event presterar i nivå med samma kvartal föregående år.

Kvartalet började starkt med sommarens föreställning på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg, en uppsättning som lockade över 53 000 gäster. Vi kan också sammanfatta september som en bra premiärmånad, både inom 2Entertain och på våra dinnershowarenor, med varma mottaganden både från publik och recensenter, vilket bådar gott för kommande kvartal. Totalt uppgick de förbetalda biljettintäkterna per utgången av september till 147 msek (87 msek), vilket är 60 msek högre än föregående år. Förbättringen är framför allt hänförbar till 2Entertains biljettbaserade verksamhet, men också till våra dinnershowarenor. Detta är en bra indikator på försäljningsläget även om det också påverkas av storleken på produktionsportföljen.

Kungsportshuset fortsätter att belasta resultatet även i det tredje kvartalet, dock mindre än tidigare, och huset förbereds nu för gästspelet av Wallmans under november och december. Samtidigt sker en omställning till ett mer innehållsbaserat hus med utgångspunkt i Kungsportshuset Eventarena som kommer att fyllas med olika typer av event, produktioner och företagsarrangemang.

Efter några år med stort fokus på tillväxt och förvärv kommer återställandet av lönsamheten att vara det mest prioriterade på kort sikt. Genomlysning pågår av både intäkts- och kostnadssidan inom samtliga verksamheter för att identifiera bättre affärsmodeller och effektivare vägar framåt. Parallellt med detta drivs moderbolagsorganisationen framåt med en starkt minskad kostnadsmassa anpassad för den fas koncernen nu befinner sig i. På samma tema består koncernledningen av rent operativa krafter vid sidan av kommunikations-/IR-chef och koncernchef, med en tydlig inriktning på affärsfokus och affärsstöd.

Vi är nu inne i vårt starkaste kvartal på året och inom våra olika verksamheter ser vi fram emot att få välkomna och ta hand om alla de gäster som det innebär!

Göteborg 25 oktober 2019


Josefin Dalum

tf VD/Koncernchef