VD har ordet 23 juli 2021

Aviseringarna om lättnader i restriktionerna med start från 1 juli, som enligt plan skall träda i kraft i fyra olika steg, innebär att vi äntligen börjar se ljuset i tunneln, efter nära ett och ett halvt år av i princip total nedstängning för merparten av våra verksamheter. Vi är dock fortsatt starkt påverkade av pandemin och dess restriktioner, vilket tydligt avspeglas i periodens omsättning och rörelseresultat. Under det senaste kvartalet har vi fortsatt med nödvändiga anpassningar av vår organisation för att stå startklara när väl restriktionerna lättar och vi tillsammans med våra gäster och kunder kan återgå till ett mer normalt och socialt liv.

Kvartalets omsättning uppgick till 25 msek (14 msek) och kommer uteslutande från de fyra av våra enheter som kunnat bedriva verksamhet, om än i begränsad omfattning. Dessa är eventbolagen Hansen och Minnesota Communication samt aktivitetsarenorna STAR Bowling och Ballbreaker. Under perioden har stöd om 20 msek intäktsförts och vi konstaterar att samtliga stöd varit nödvändiga för koncernens överlevnad under den långa period av i princip total nedstängning. Rörelseresultatet för perioden uppgår till -25 msek (-41 msek).

Pandemin har påverkat vår verksamhet sedan den 12 mars 2020 då myndigheterna införde de första restriktionerna genom att begränsa antalet gäster vid allmänna sammankomster. Ingen kunde då förutse vilka enorma effekter pandemin skulle få på vårt samhälle och inte minst på vår bransch. Och även om den akuta krisen verkar klinga av i vår del av världen så är detta långt ifrån över och flera håll globalt sett går utvecklingen åt motsatt håll. Vi är medvetna om att återhämtningen kommer ta tid och vi kommer behöva jobba hårt för att ta igen de negativa likvideffekter som pandemin inneburit för våra verksamheter. Därmed är det även orimligt att tro att vi och våra kollegor branschen kommer kunna återbetala de anstånd med skatter och avgifter som beviljats redan våren 2022 (vilket skall ske enligt nuvarande regelverk). Vi inväntar fortsatt förtydligande från regeringen om hur de ser på den frågan parallellt med att branschen efterfrågar andra stimulanspaket för att underlätta återhämtningen från den värsta kris som drabbat branschen i modern tid.

Under pandemin har vi på ett strukturerat sätt genomfört omfattande kostnadsbesparingar, bland annat genom minskade kontorsytor, och förhandlat fram sänkta hyror samtidigt som vi avslutat andra fasta åtaganden. Vi har också arbetat med att optimera personalstyrkan och förändrat delar av vårt arbetssätt. Som exempel samlar vi nu specialistkompetens inom marknadsföring och försäljning för våra biljettarrangemang i en gruppering som arbetar över affärsområdesgränserna inom berörda verksamheter. Detsamma gäller ekonomi-organisationen som kommer bilda en grupp som arbetar med samtliga verksamheter inom koncernen förutom när det handlar om controlleruppgifter, dessa funktioner kommer finnas kvar i respektive verksamhet för att verka nära affärerna. Vi är övertygade om detta sätt att organisera oss gör att vi blir effektivare och främjar kompetensöverföring. Verksamheterna kan genom detta ägna än mer tid åt sina respektive kärnfrågor. Tillsammans med övriga åtgärder kommer ovan exempel bidra till att skapa en uthållig lönsamhet samtidigt som vi fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare. Det resulterar i att vi blir ännu starkare aktör inom de segment där vi verkar.

Tack vare minskad smittspridning och lättade restriktioner var det fantastiskt att i början av juli återigen få gå på en premiär! Vår sommarteater på Vallarna i Falkenberg spelar under hela sommaren om än med en begränsad mängd platser och det är glädjande för alla involverade att återigen kunna erbjuda upplevelser och välkomna gäster. Vi ser med stor förhoppning fram emot flera premiärer i höst och hoppas att den positiva riktning som restriktionslättnaderna är ett bevis för, håller i sig.

Jag vill tacka alla medarbetare och samarbetspartners för allt hårt arbete och outtröttliga engagemang under dessa krävande tider och hoppas ni alla får en fantastisk sommar!

Göteborg 23 juli 2021

Martin du Hane
tf VD/Koncernchef
martin.duhane@momentgroup.com