VD har ordet 26 oktober 2018

Notering på Nasdaq Stockholm genomförd och efter en period av hög tillväxt följer nu en konsolideringsfas

Inledningsvis, innan redogörelsen för tredje kvartalet, är vi stolta över att Moment Groups aktie sedan den 18 oktober handlas på Nasdaq Stockholm, Main Market. Det är en kvalitetsstämpel att koncernen numera återfinns på huvudlistan då en notering där föregås av en omfattande granskningsprocess. Dessutom ökar det möjligheterna för Moment Group att agera i marknaden och driva det fortsatta arbetet för att vara den ledande aktören som formar upplevelseindustrin – ”Shaping the experience industry”.

Koncernens tredje kvartal
Moment Groups tredje kvartal är lågsäsong med mycket begränsad verksamhet och är därför ett kvartal med ett förväntat förlustresultat. I år har dock det tredje kvartalet varit lönsamhetsmässigt extra svagt med ett EBIT-resultat på -31 msek, vilket är 19,7 msek sämre än föregående år. Tre faktorer förklarar huvudsakligen det lägre resultatet:

• Ökad exponering mot säsongsvariationer: I jämförelse med föregående år har koncernen expanderat och består av ytterligare tre arenor – Ballbreaker, Kungsportshuset och Star. Denna typ av arenor har lågsäsong under kvartal tre och har stängt under del av perioden. Tillsammans påverkar deras driftsunderskott resultatet med -6 msek under tredje kvartalet.
• Uppstartskostnader för nyetableringar: Koncernen har under året etablerat sig i två nya marknader inom ramen för 2Entertain i Tyskland och Wallmans Group i Göteborg. Dessa två verksamheter är förknippade med uppstartskostnader som belastar tredje kvartalet med -6 msek.
• Det extrema sommarvädret har dessutom haft en generellt dämpande effekt på efterfrågan av koncernens utbud i de enheter som varit i drift under tredje kvartalet. Även införsäljningen för höstsäsongen kom igång senare än förväntat, vilket skapar utmanande förutsättningar för lönsamhet i vissa av höstens produktioner.

Justerat för ovanstående är koncernens EBIT-resultat för jämförbara enheter 8 msek sämre än tredje kvartalet föregående år, där en stor del går att härleda till ovan nämnda vädereffekt.

Vi går nu in i ett fjärde kvartal där säsongsvariationerna driver efterfrågan i vår affär samtidigt som kvartalets resultat inte kommer att belastas av uppstartskostnader. Framåt ser vi dock vissa utmaningar med vår tillväxt och genomför också ett antal åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Koncernens tillväxt både utmanar och bidrar till lönsamheten
Efter en period av hög tillväxt då Moment Group har vuxit med totalt 28% sedan utgången av 2016 och fram till tredje kvartalet 2018 på rullande 12 mån basis, så ligger fokus framåt på att nå lönsamhet i våra nyetableringar och vidareutveckla genomförda förvärv:

• Nyetableringar tar tid och resurser. Etableringen av Kungsporthuset i Göteborg tar tid då det innebär ett hårt arbete att etablera en ny arena i en ny marknad. Under fjärde kvartalet kommer Wallmans Group att noga följa utvecklingen för att säkerställa och utvärdera lönsamheten i etableringens affärsmodell, så att den successivt ska kunna nå samma lönsamhetsnivå som jämförbara arenor inom VENUES. Inom LIVE ENTERTAINMENT analyseras 2Entertains etablering i Tyskland löpande, då den innebär exponering mot en ny marknad där 2Entertain ännu inte har en etablerad position. Den första produktionen i Tyskland är Flashdance som är en av de största som 2Entertain gör under hösten.
• Förvärv utvecklas i linje med förväntningar. Minnesota fortsätter den fina utvecklingen och överträffar föregående års utfall efter tre kvartal. De nyligen förvärvade aktivitetsarenorna, Star och Ballbreaker, flyttas från årsskiftet till affärsområde IMMERSIVE EXPERIENCES för att fullt ut kunna fokusera på att, utifrån dagens starka positioner, vidareutvecklas som de ledande aktivitetsarenorna i Sveriges två största städer. Aktivitetsarenorna omsatte senaste räkenskapsåret 2017 tillsammans ca 110 msek med ett EBIT på ca 18 msek, vilket är en fin plattform för fortsatt utveckling.

Konsolidering för ökad effektivitet
Ser man till det justerade EBITDA-resultatet rullande 12 mån är det 55 msek, där full effekt av förvärvad lönsamhet (pro forma) inkluderas och rena uppstartskostnader exkluderas. Utöver det stora fokus koncernen har på de genomförda nyetableringarna vidtas ytterligare ett antal åtgärder inom våra olika affärsområden för att öka effektiviteten.

Inom EVENT görs en översyn av Hansens verksamhet efter att Volvo meddelat att Ocean Race inte kommer att drivas vidare, vilket leder till en förväntad lägre affärsvolym framåt. Dessutom samordnas ekonomifunktionen i affärsområdet gemensamt mellan Minnesota och Hansen vilket kommer att minska overheadkostnaderna.

VENUES samordnas i en kostnadseffektiv gemensam struktur i samband med att aktivitetsarenorna flyttas från affärsområdet, vilket innebär ett renodlat fokus på dinnershow, nightlife och större event. Dessutom införs investeringsbegränsningar för 2019 där endast grundunderhåll genomförs i arenorna då dessa nu efter att par år av uppdämt investeringsbehov är i gott skick. Detta innebär en betydande minskning av investeringar i anläggningstillgångar.

Ovanstående förändringar innebär kostnadsbesparingar på totalt 10 msek på årsbasis och dessutom stärks kassaflödet av de minskade investeringarna.

En position för fortsatt utveckling
Sett till de senaste rullande 12 månaderna ligger koncernens EBITDA-resultat på 24,2 msek (19,2 msek), men som nämndes ovan så uppgår det justerade EBITDA-resultat till 55 msek. Vi ser att Moment Group utifrån genomförda förvärv, nyetableringar och noteringen på Nasdaq Main Market har flyttat fram positionen i branschen. I kombination med att vi driver ovan nämnda konsolideringsarbete med fokus på vår effektivitet skapar det sammantaget goda förutsättningar för att fortsätta utveckla koncernen inom upplevelseindustrin.

Nu ser vi fram emot en höstperiod då vår koncern går för högtryck och jag hoppas alla ser till att tillsammans med familj, vänner och kollegor hitta tillfällen för gemensamma upplevelser i vintermörkret!

Göteborg den 26 oktober 2018

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com