VD har ordet 16 augusti 2017

Summerar ett förbättrat första halvår i ett kvartal med säsongsmässigt låg aktivitet.

Koncernens rörelseresultat andra kvartalet uppgick till -12,3 msek (-14,6 msek) vilket är något bättre än föregående år. Andra kvartalet, som inkluderar en del av
sommarhalvåret, innebär lägre volymer för koncernen varför rörelseresultat för första halvåret är mer relevant och summeras till -13,3 msek (-22,8 msek). Det är en förbättring mot första halvåret föregående år.

Förvärvet av Minnesota Communication, som gjordes i februari, har fallit mycket väl ut och bidrar över förväntan med 4,4 msek till koncernens resultat under första halvåret. Även vårt intressebolag Tickster utvecklas väl och merparten av koncernens biljettvolymer går nu via Ticksters biljettsystem. Givet koncernens fortsatta tillväxtambitioner med fokus på förvärv är det avgörande att tillkommande bolag framgångsrikt blir en del i Moment Group.
Under första halvåret har Wallmans Groups satsning på ”The Concept” i Kungsportshuset i Göteborg lanserats med planerad öppning i början av 2018.

Förberedelserna påverkar rörelseresultatet under första halvåret med -2,2 msek. För att finansiera investeringen kommer ett lån på 20 msek att upptas, men i övrigt är koncernen skuldfri. Kungsportshuset kommer att bära sina egna finansieringskostnader och målsättning är att enheten ska bidra positivt till rörelseresultatet när vi summerar första verksamhetsåret 2018.

Under våren genomfördes rekryteringen av en HR-chef för koncernen, Ida Forsén, som börjar i september. Det innebär att vi nu har en komplett uppställning koncerngemensamma funktioner som utgör en stabil plattform för att fortsätta professionalisera och konsolidera upplevelseindustrin samt tillföra nya verksamheter till koncernen. Allt i vår strävan att fortsätta utvecklas i rollen som branschledare.

Göteborg 16 augusti 2017
Pelle Mattisson
VD/Koncernchef