VD har ordet 13 februari 2017

Ett svagt år för koncernen.

I februari 2016 tillträdde jag som koncernchef för 2E Group och vid en summering av mitt första år kan jag konstatera att det blev det ett mycket svagt år för koncernen. Resultatet för 2016 uppgår till -7,9 msek (38,5 msek). Det är främst affärsområde Live Entertainment (2Entertain) som har tappat mot föregående år, sammantaget närmare 28 msek. Dessutom har affärsområde Event (Hansen) ett mellanår utan Volvo Ocean Race och tappar 5 msek mot föregående år. Detta megauppdrag återkommer 2017 och 2018. Affärsområde Venues tappar 8 msek mot föregående år. Årets resultat belastas även av engångsposter och nedskrivningar på totalt 6,2 msek.


Ny organisationstruktur på plats
Kombinationen av produktioner som inte nådde våra uppsatta mål och en otydlig intern organisations-struktur med bristande affärs-/försäljningsfokus är huvudorsakerna till det svaga året. Vid mitt tillträde blev det uppenbart att vi behövde förbättra styrningen av vår affär för att våra medarbetare ska komma närmare kunderna, gästerna, varumärkena och upplevelsen. Under året delades därför koncernen in i tre affärsområden och utgörs idag av; Live Entertainment, Venues och Event. Varje affärsområde har en tydlig ledningsgrupp, som arbetar med ett totalansvar för resultat och kundupplevelse.
I koncernens moderbolag återfinns endast ett fåtal anställda med fokus på̊ ekonomi, kommunikation, IT och personalfrågor. Vi i ledningen är övertygade om att vi nu har den struktur på̊ plats som ger bäst förutsättningar för att maximera utväxlingen för våra verksamheter framåt.
Verksamheten effektiviserades under året
Under året har vi dessutom adresserat kostnads-sänkningar om drygt 10 miljoner kronor på årsbasis 2017. En viktig förändring som gjorts är att vi har flyttat över det operativa digitala ansvaret till affärs-områdena, från att tidigare ha legat i ett separat affärsområde. Affärsområde Digital avvecklades därmed under året. Detta har möjliggjorts genom att koncernen nu succesivt byter biljettsystem till Tickster, som under året tillkom som ett intressebolag inom 2E Group. Genom att flytta det operativa digitala ansvaret får affärsområdena en direktrelation till Tickster och därmed kapar vi ett internt mellanled.
Vi ser också att den digitala marknadsföringen och försäljningen blir allt viktigare för verksamheten och därför gjorde vi en strategisk satsning på utvecklingen av hela vår IT-miljö genom att rekrytera en CIO som börjar i februari 2017.
Framåt med nytt namn
Sammantaget har alltså 2016 präglats av att skapa en effektiv koncern för framtiden och att bättre anpassa kostnadsstrukturen. Under 2017 är det fullt fokus på arbetet med att växa och stärka koncernens position inom upplevelseindustrin. Som ett led i detta kommer vi under våren att byta namn för att förtydliga, och bättre kunna kommunicera, våra tillväxtambitioner. Det nya namnet blir Moment Group med huvud-domänen momentgroup.com.
Vi arbetar vidare med våra expansionsplaner och utvärderar löpande intressanta förvärvsmöjligheter, vilket nyligen resulterade i förvärvet av Minnesota Communication, som 2017 kommer att bidra positivt till koncernens resultat. Samtidigt är vår avsikt fortsatt att under 2017 ansöka om ett listbyte från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.
Avslutningsvis ser jag fram emot att tillsammans med medarbetare och aktieägare ta mig an 2017 med full kraft och nästa gång vi möts i en delårsrapport sker det i en ny kostym som Moment Group!
Pelle Mattisson
VD/Koncernchef