VD har ordet 19 juli 2022

VD GAR ORDET - 19 juli 2022

 Vi summerar ett starkt andra kvartal med ett resultat som är ett av koncernens mest lönsamma för en ”april-juni-period” någonsin. Rörelseresultatet för kvartalet landar på 20 msek vilket är en stark förbättring och en tydlig indikation på att vi är på rätt väg mot att återställa lönsamheten. Även när vi exkluderar erhållna stöd till följd av restriktionerna levererar koncernen ett resultat som visar tydliga lönsamhetsförbättringar. I sammanhanget noterar vi att de covidrelaterade restriktionerna från tidigare perioder i kombination med oron i omvärlden påverkade införsäljningstakten för kvartalet negativt, men ett hårt och fokuserat arbete från dedikerade och engagerade medarbetare gör att vi trots det kan summera ett mycket bra kvartal.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick för koncernen till 175 msek (25 msek) med ett rörelseresultat om 20 msek (-25 msek). Under kvartalet har 25 msek intäktsförts i erhållna statliga stöd som delvis skall täcka de kostnader koncernen haft under perioder av myndighetsrestriktioner och tillkommande uppstartskostnader efter pandemin. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden positivt och uppgick till 13 msek (32 msek) vilket innebär att vi gick ur perioden med 132 msek i likvida medel vilket är bättre än prognostiserat. Detta gör att koncernen inte behöver nyttja någon checkkredit under sommarmånaderna vilket tidigare varit nödvändigt då försäljnings- och aktivitetsnivån går ner på sparlåga fram till höstens försäljning kommer i gång,

De förutbetalda biljettintäkterna uppgick vid utgången av kvartalet till 87 msek (64 msek) vilket är en indikation på bolagets försäljningsläge inför kommande perioder. För att ge ytterligare ett perspektiv så uppgick det förutbetalda biljettintäkterna per den 30 juni 2019 till 102 msek och det fjärde kvartalet det året blev sedan det bästa i koncernens historia, Samtidigt ska man ha med sig att flera faktorer såsom storleken på produktionsportföljen och läget i omvärlden påverkar.

Under kvartalet samlade vi alla våra tillsvidareanställda medarbetare för en gemensam dag under mottot ”Great Moments Together”. Syftet var att främja samarbete över bolagsgränserna, bygga stolthet och prata framtid. Vi passade även på att fira att koncernen i år fyller 35 år. En mycket lyckad dag som tydligt visar vilket fantastiskt engagemang och vilken unik bredd av kompetenser vi har inom koncernen. Stolthet, framtidstro och energi tar vi med oss från den dagen. I samband med detta har vi även skapat tre filmer som beskriver koncernens verksamheter. Filmerna finns på vår hemsida www.momentgroup.com.

Vi upplever fortsatt en stor osäkerhet i vår omvärld med krig i Europa, räntehöjningar och en inflation med ökade omkostnader som följd. Detta påverkar våra gästers plånböcker och den peng som viks för upplevelser, nöjen och aktiviteter kan komma att minska. Detta gör att vi måste fortsätta lägga mycket tid och engagemang på att planera inför kommande perioder för att på bästa sätt kunna parera för oförutsedda händelser.

Nyligen hade vi premiär på våra sommarteatrar i Falkenberg och Kalmar och båda föreställningarna fick mycket fina recensioner. Vi är övertygade om att all osäkerhet i omvärlden gör det ännu viktigare att mötas och stärka relationer, såväl privat som professionellt, och där ser vi oss som en viktig aktör.

Jag vill passa på att önska er och mina kollegor en härlig sommar 2022 och ser fram emot att träffas på någon premiär i höst,

Göteborg 19 juli 2022

Martin du Hane

VD/Koncernchef Moment Group
martin.duhane@momentgroup.com