VD har ordet 11 februari 2022

Äntligen kunde vi starta upp våra verksamheter fullt ut och efter 18 månader av nedstängning börja fokusera på att skapa upplevelser igen! Kvartalet inleddes med att restriktionerna avskaffades på alla våra marknader och vi fick återigen ett kvitto på att våra erbjudanden är attraktiva och står sig väl i hård konkurrens. Över hela linjen har vi under perioden haft en bra beläggningsgrad och en försäljningstakt som följer plan men som utmanats av den korta införsäljningsperioden och de återinförda restriktionerna under december månad. Trots alla utmaningar levererade vi under kvartalet ett positivt rörelseresultat om 36 msek samt ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 40 msek. Jag är stolt över hur vi med begränsade resurser och på kort tid lyckats starta upp allt igen och leverera ett lönsamt kvartal med fina recensioner och positiv återkoppling från våra gäster! 

Bolagets två stora affärsområden, som primärt vänder sig till privatkunder, har under kvartalet utmanats genom att införsäljningsperioden varit relativt kort från det att restriktionslättnader aviserades till att vi kunde öppna upp våra arenor. Under den korta tiden stod det dock klart att det finns ett uppdämt behov av att umgås och få uppleva saker utanför hemmet. Återkopplingen är att vi träffar rätt på marknaden med våra erbjudanden där vi levererar upplevelser av hög kvalité och attraktivitet, vilket avspeglar sig i kvartalets nettoomsättning som för koncernen uppgick till 259 msek (49 msek). Rörelseresultatet landade på 36 msek (-44 msek) och rensat för poster av engångskaraktär landade justerat EBIT på 53 msek (-25 msek), en förbättring av det justerade rörelseresultatet med 78 msek mot motsvarande period föregående år. Det är även värt att notera att det justerade rörelseresultatet är i nivå med fjärde kvartalet 2019, vilket var det bästa i koncernens historia.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden positivt med 40 msek (-14 msek), vilket genererades via rörelseresultatet. Vi gick ur kvartalet med 138 msek i likvida medel vilket är väsentligt bättre än prognos och detta ger oss goda förutsättningar att genomföra våra prioriteringar framåt.

De förbetalda biljettintäkterna uppgick vid utgången av december till 84 msek (51 msek) vilket är en god indikation på bolagets försäljningsläge inför kommande perioder även om de också påverkas av storleken på produktionsportföljen. Också våra eventbolag har under senaste halvåret upplevt en ökad efterfrågan och viljan att planera in liveevents efter 18 månader av digitala möten är tydlig.

Med stor glädje och lättnad kan jag i skrivandes stund konstatera att samtliga restriktioner för ett par dagar sedan togs bort. Det finns dock en startsträcka innan vi fullt ut kan fylla våra arenor och maximera mängden kundprojekt igen och innevarande års två första kvartal kommer fortsatt att vara negativt påverkade av pandemin. Vi har tvingats senarelägga återöppningar och försäljningstakten har märkbart bromsat in till följd av smittläge och restriktioner. Det stora engagemang som finns hos alla våra medarbetare kommer att vara avgörande för att vi på bästa sätt ska kunna öppna upp allt och vrida på alla kranar för att rejält öka införsäljningstakten framåt.

Jag ser med stolthet tillbaka på senaste året och hur vi tog oss igenom pandemin med dess kraftiga påverkan på vår verksamhet och det var ett lätt val att tacka ja till rollen som permanent VD och koncernchef när jag i början av året fick erbjudandet från styrelsen. Jag ser fram emot att tillsammans med ledningen och alla medarbetare få fortsätta sjösätta alla de planer vi har och som kommer att bidra till att öka lönsamheten och bygga plattformen för att koncernen ska kunna växa.

Jag hoppas vi ses på något av våra evenemang eller event under 2022 – nu när vi får mötas många tillsammans igen!

Göteborg 11 februari 2022

Martin du Hane

VD/Koncernchef Moment Group
martin.duhane@momentgroup.com