VD har ordet 11 maj 2017

Tillväxt och resultatförbättring under första kvartalet, arbetet fortsätter med att utveckla koncernen.

Detta är den första delårsrapporten efter koncernens namnbyte till Moment Group, som genomfördes för att förtydliga vår ambition att växa och stärka positionen som den ledande aktören i upplevelseindustrin i Norden. Ur mitt perspektiv står vi aktieägare, och potentiella nya investerare, därmed inför en mycket spännande period i koncernens utveckling. Nya verksamheter kommer att tillkomma och vår ambition är att under 2017 ansöka om ett listbyte till OMX Small Cap.

pelle_glad_liten150

Under årets första kvartal ökade pro rata-omsättningen med 39%, jämfört med samma kvartal föregående år, till 213,4 msek (153,0 msek), varav 30% kommer från organisk tillväxt och 9% från förvärvet av Minnesota Communication. Samtidigt förbättrades resultatet med 7,2 msek och uppgick till -1,0 msek
(-8,2 msek). Detta är ett första steg i vårt arbete mot en förbättrad lönsamhet i koncernen, men fortfarande är kvartalet inte i nivå med vår målsättning. Under året kommer vi att se effekt av förvärvet av Minnesota Communication båda avseende tillväxt och bidrag till resultatet, samtidigt som vi fortsätter att utveckla samtliga affärsområden för att uppnå en förbättrad och mer stabil lönsamhet.

Inom koncernen upplever vi att de förändringar vi genomförde under förra året har medfört ett tydligare affärsansvar genom uppdelningen i våra affärsområden. Koncernledningen har under kvartalet utökats med Josef Wellmarker, CIO, som tillträdde i februari, och Andy Pimmeshofer, VD för Minnesota Communication. Totalt sett är moderbolaget nu komplett med ett fullgott stöd till existerande verksamheter samtidigt som vi arbetar med att identifiera och inkludera nya verksamheter.

I syfte att konkretisera den höjda ambitionsnivån framåt har koncernen fastställt nya finansiella mål som innebär att vi över en konjunkturcykel årligen ska växa med 10% och uppnå en rörelsemarginal om 6%, samtidigt som nettoskulden i förhållande till EBITDA inte ska överstiga kvoten 3.

Jag ser fram emot att träffa er aktieägare på årets bolagsstämma och avslutningsvis vill jag hälsa Minnesota Communication varmt välkomna till Moment Group!

Göteborg 11 maj 2017

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.