VD har ordet 10 november 2021

Kvartalet har präglats av att flertalet av verksamheterna öppnat upp i takt med att restriktionerna successivt lättat. Som en jämförelse kan vi konstatera att omsättningen i kvartalet ökade markant jämfört med föregående år men landade ändå 40% lägre än motsvarande kvartal 2019. Sedan den 29 september är restriktionerna glädjande nog helt borttagna för såväl Sverige och Norge som Danmark och därmed har samtliga verksamheter kunnat öppna upp fullt ut igen efter att merparten tvingats hålla helt stängt i 18 månader. Det innebär att vi nu kan erbjuda shower, musikaler, teatrar och events utan begränsningar i antal platser och vi ser att våra erbjudanden efterfrågas av såväl privatgäster som företagskunder.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 92 msek (31 msek) som är jämnt fördelad mellan bolagets tre affärsområden. Rörelseresultatet landade på -16 msek (-68 msek), rensat för poster av engångskaraktär landade Justerat EBIT på -17 msek (-47 msek), en förbättring med 30 msek. För koncernens säsongspräglade verksamheter innebär tredje kvartalet en lägre aktivitetsnivå som i år ytterligare påverkats negativt av de coronarelaterade restriktionerna. Under perioden har därmed stort fokus legat på att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna återöppna samtliga verksamheter i koncernen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har under perioden varit positivt med 30 msek (-22 msek) som har påverkats positivt av framförallt biljettförsäljningen men även erhållna stöd och anstånd med anledning av de coronarelaterade restriktionerna. De förbetalda biljettintäkterna uppgick vid utgången av september till 94 msek (50 msek) vilket är en indikation på bolagets försäljningsläge även om det också påverkas av storleken på produktionsportföljen. Ovan innebär att vi gick ur kvartalet med 100 msek i likvida medel vilket är väsentligt bättre än prognos och ger oss goda förutsättningar att driva och utveckla verksamheten effektivt och långsiktigt.

Sommarens föreställning på Vallarnas friluftsteater spelade med i princip full beläggning i coronaanpassad sittning vilket innebär att fler än 26 000 gäster gästade sommarteatern i år att jämföra med 53 000 gäster sommaren 2019. Kungsportshuset har återöppnat och i delägarskap med Ulf Wagner och hans team öppnades Wagners Bistro på entréplan i början av oktober. Huset rustar nu för Wallmans gästspel under november och december samtidigt som arbete pågår med att fylla Kungsportshuset med ännu mer relevant innehåll.

Vi ser med tillförsikt fram emot en spännande höst och vinter med full aktivitet på samtliga arenor och events, samtidigt som vi naturligtvis följer utvecklingen av coronaviruset i omvärlden. Vi fortsätter med anpassningar i vår organisation för att skapa förutsättningar för en långsiktig lönsamhet och tillväxt, och gläds åt att vi äntligen kommit tillbaka till en mer öppen och välkomnande tillvaro som bjuder på möjligheter för många spännande upplevelser.

Vi är nu inne i vårt viktigaste kvartal och med den energi, vilja, uthållighet och kunskap vi tillsammans besitter i koncernen så är vi på rätt väg framåt och vi ser nu fram emot att få välkomna många gäster till våra arenor och events!

Göteborg 10 november 2021

 

Martin du Hane

tf VD/Koncernchef
martin.duhane@momentgroup.com