Vi älskar våra kunder

Vi vill ha en berörd, nöjd och återkommande kundskara där upplevelsen överträffar förväntningarna. Vi måste uppnå ett högt upplevt värde för att generera hög kundlojalitet. Vi vill skapa mötesplatser för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Experiment som genomfördes under tidigt 2000-tal (Van Boven & Gilovich) visar att upplevelser ger ett högre välmående än ting. Konsumtionen av upplevelser driver till stor del vår kultur i dag med ett behov av händelser som berör emotionellt och som ger bestående minnen värda att dela med andra, både i verkligheten och digitalt. Vi vill bedriva en sund verksamhet med fokus inte bara på lönsamhet utan också på välmående för både människa och natur.

Våra medarbetare är också våra kunder eller potentiella kunder, varför det är viktigt att vi lever som vi lär. Vi behöver dels förhålla oss till omvärlden och dels se oss själva som en viktig påverkansaktör och en del av andras omvärld.