Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hur arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljöfrågor regleras i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen, och kompletteras av så kallade AFS:ar (Arbetsmiljöverkets författningssamling). Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen är gällande för alla arbetsgivare medan många av AFS:arna är beroende av typ av verksamhet.

Arbetsmiljölagen  ArbetsmiljöförordningenAFS:ar

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att undersöker vår verksamhet för att se om det finns risk att medarbetare hos oss på arbetsplatsen drabbas av ohälsa eller olyckor. Det gör vi genom att:

1. Analysera eventuella risker som finns eller kan uppstå i vår verksamhet

2. Vid behov upprätta en handlingsplan för att komma tillrätta med eller minimera riskerna

3. Följa upp den handlingsplan som vi har beslutat

Vi undersöker risker inom den fysiska (ljud, ljus, maskiner etc), den organisatoriska (styrning, kommunikation, beslutsfattande etc) och den sociala (samspel, påverkan etc) arbetsmiljön.

Riskbedomning och handlingsplan

Olika verksamheter behöver undersökas på olika sätt. Alla verksamheter behöver undersökas regelbundet. Vi använder oss av Prevents checklistor för att säkerställa att arbetsmiljön på våra arbetsplatser är bra.

 www.prevent.se/checklistor