Arbetsmiljöansvarig och skyddsombud

Arbetsmiljöansvarig

Arbetsmiljöarbetet utförs av alla medarbetare. Vi som arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön och ansvarar för att våra medarbetare skyddas från olycksfall och ohälsa. Vi har befogenhet att utveckla och förändra, men alla har möjlighet att påverka arbetsmiljön.

Vi kan aldrig delegera själva ansvaret för arbetsmiljön, det är inte möjligt. Vi kan däremot ibland fördela arbetsuppgifter och då är det medarbetaren som får en arbetsuppgift fördelad till sig som måste säkerställa att arbetsuppgifterna blir utförda. Arbetsuppgifterna behöver alltså inte utföras av den som har fått fördelningen, men den som har fått fördelningen tar ansvaret för att arbetet sker korrekt.

För att en fördelning av arbetsuppgifterna ska kunna ske måste nedan vara uppfyllt:
– Det finns en god och grundad anledning till att arbetsuppgiften fördelas
– Den som tar ansvar för arbetsuppgifterna har befogenheter att själv fatta de beslut som krävs
– Den som tar ansvar för arbetsuppgifterna har tillräcklig kompetens
– Den som tar ansvar för arbetsuppgifterna har ekonomiska möjligheter för att vid behov kunna agera
– Fördelningen ska vara skriftlig

Om du har fått arbetsuppgifter fördelade och anser dig sakna befogenheter, kompetens eller ekonomiska möjligheter så måste du informera oss om detta så att fördelningen återtas.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter


Skyddsombud

Skyddsombud, eller arbetsmiljöombud, ska utses på bolag med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor både för anställda och uppdragstagare. När ett skyddsombud är utsett ska detta anmälas till arbetsgivaren och till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet ska tillsammans med arbetsgivaren arbeta för en bra arbetsmiljö och säkerställa att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns på arbetsmiljön. Uppdraget handlar om att upprätthålla ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och medarbetarna. Skyddsombudet får aldrig avslöja företagshemligheter eller någon medarbetares personliga förhållande.

Om det är fara för arbetstagares liv kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas. Det kallas skyddsombudsstopp eller skyddsstopp och gäller tills Arbetsmiljöverket har tagit ställning i frågan.

Det är företagets ansvar att skyddsombudet får rätt utbildning, tillräckligt med tid och involveras i frågor som rör arbetsmiljön. Skyddsombud utför uppdraget med lön precis som ordinarie arbete.