Rehabilitering

När en medarbetare blir sjukskriven ansvarar vi som arbetsgivare för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, det vill säga att anpassa arbetet efter medarbetarens arbetsförmåga. Vi är även skyldig att utreda och stå för kostnaden om något i arbetet eller på arbetsplatsen kan vara orsaken till de medicinska besvären.

Medicinsk eller psykisk rehabilitering vilket innebär att bota eller återställa med hjälp av läkare, psykiater, sjukgymnast, naprapat, psykolog etc ska hanteras och bekostas av sjukvården och landstinget.

Du som medarbetare är skyldig att delta i din rehabilitering för att vi som arbetsgivare ska kunna fullgöra vårt rehabiliteringsansvar.


Vid sjukfrånvaro längre än 7 dagar

Från och med dag 8 ska medarbetaren komma in med ett läkarintyg.

Frånvaro på grund av sjukdom och därmed rätt till sjuklön betalas av oss som arbetsgivare till dag 14 och sedan avgör Försäkringskassan om betalas sjukpenning betalas från dom från och med dag 15.

Vi kan alltid begära ett andra utlåtande från företagshälsovården om vi känner oss osäkra på vad den sjukskrivning som en medarbetare inkommer med innebär.


Plan för återgång i arbete dag 30

Vi är som arbetsgivare skyldiga att planera insatser för att underlätta den anställdes återgång vid sjukdom. Det betyder att vi tar fram en plan för återgång senast en månad från första sjukdagen om medarbetaren kan förväntas vara borta från arbetet mer än två månader på grund av sjukdom.

Om det står klart att medarbetaren inte kommer att kunna komma tillbaka till arbetet behöver ingen plan upprättas. Om medarbetarens hälsotillstånd senare förbättras så upprättas en plan då.

Försäkringskassans plan för återgång i arbete


Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Om vi behöver expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro kan vi ansöka om bidrag från Försäkringskassan om vi anlitar företagshälsovård. Ansökan sker när insatsen är genomförs och bidraget betalas ut efter det.

Ansökan om bidrag kan användas vid:
– Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
– När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
– Risk att medarbetaren blir sjukskriven
– Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
– Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven
Bidraget uppgår till högst 10 000 kr per arbetstagare och år och högst 200 000 kr per arbetsgivare och år (för år 2018 högst 100 000 kr).


Särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd innebär att vi som arbetsgivare kan få ersättning för en medarbetares sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Medarbetare som är sjuka ofta kan även slippa karensdagarna.
För att söka ersättningen gör medarbetaren först en egen ansökan om särskilt högriskskydd. När försäkringskassan har fattat beslut får vi som arbetsgivare information om eventuell beviljad period som vi kan söka ersättning för.

Sjukskrivning brukar vara relaterad till det ordinarie arbetet, men kanske inte till alla moment i arbetet. Det är därför viktigt att tillsammans diskutera vad medarbetaren kan och inte kan utföra i sitt arbete. Om arbetet kan anpassas utifrån vad som faktiskt kan utföras så ska detta göras så att medarbetaren kan arbeta istället för att vara sjukskriven.