Ett affärsetiskt perspektiv

Vi är övertygade om att fantastiska saker kan ske när människor går samman med gemensamma värderingar, principer och en strävan mot gemensamma mål.

Vår framgång är avhängd vår relation till varandra, våra gäster, kunder, samarbetspartners, styrelse och den miljö vi verkar i. Vi förväntar oss att alla som har med oss att göra arbetar på ett sätt som överensstämmer med våra etiska principer.

Vi har ett ansvar för att marknaden ska fungera väl och på ett sunt sätt. Vi lever som vi lär, det är så vi gör affärer. Ansvarstagande ska genomsyra vår inställning, hantering av med- och motgångar och vår påverkan på både kort och lång sikt.

 • Det är en självklarhet för oss att följa lagar, förordningar, ställningstaganden och praxis.
 • Vi rapporterar alltid lagbrott och andra avvikelser, även vid misstanke.
 • Vi medverkar alltid i utredningar om eventuella felaktigheter.
 • Vi förhandlar, handlar och konkurrerar rättvist.
 • Ingen hos oss tar emot, godtar ett löfte om eller begär någon form av förmån som kan uppfattas som ett korruptionsbrott. Innan en gåva eller förmån tas emot så görs en avstämning med någon i arbetsledande befattning. Om det finns minsta tveksamhet, så avstår vi.
 • Ingen hos oss ger bort eller lovar bort någon form av förmån som kan uppfattas som ett korruptionsbrott.
 • Vi är varsamma med företagets ägodelar, data och information.
 • Vi har en transparent, öppen och proaktiv kommunikation med alla intressenter, utan att avslöja konfidentiell eller känslig information som skulle kunna skada företaget, leverantörer eller företagets kunder.
 • Vi utbyter aldrig information, ingår avtal eller överenskommelser med konkurrenter, kunder eller leverantörer på ett sätt som riskerar att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden.
 • Våra beslut påverkas inte av personliga intressen så som vår privata ekonomi, släkt- eller vänskap eller andra hänsyn som inte är relevanta för företaget. Om det finns någon tveksamhet ska alltid den som leder arbetet informeras så att vi vid behov kan hantera frågan.
 • Vi har i arbetet en neutral ställning i fråga om politiska och religiösa organisationer.
 • Vi respekterar allas rätt att organisera sig i en arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt.
 • Vi respekterar varje persons rätt att uttrycka sig och ha åsikter. Uppgifter som är till skada för företaget eller företagets kunder kan dock utgöra brott mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet. Lojalitetsplikten innebär att du måste sätta företagets intressen framför dina egna och att du har tystnadsplikt i frågor som rör arbetet. Detta gäller i alla sammanhang, inte bara under arbetstid utan också utanför arbetet, till exempel när du som privatperson skriver i sociala medier.
 • Vi arbetar aktivt, så långt det är möjligt, för att välja hållbara alternativ i alla vardagliga beslut. Det innebär att vi på våra arenor, kontor och i allt övrigt arbetar för att minimera negativ miljöpåverkan.