Positivt rörelseresultat för första kvartalet

Vi inleder 2024 enligt förväntningarna med ett positivt rörelseresultat. Vår starka produktionsportfölj inom teater och musikal fortsätter att gå mycket bra och inleder året starkt samtidigt som våra eventbolag under kvartalet genomfört flertalet större projekt och presterar fortsatt ett mycket fint resultat. Parallellt har vi lanserat vårt egenutvecklade koncept SLiCE som hade premiär i Göteborg den 8 mars. Våra affärsområden som verkar inom restaurangsegmentet märker däremot av konjunkturläget med lägre beläggning och ökat kostnadsläge.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 294 msek (250 msek) med ett rörelseresultat på 3 msek (10 msek). Värt att notera är att föregående år påverkades positivt av stängningseffekter för produktioner från 2022 om ca 7 msek. Rensat för detta ligger rörelseresultatet på samma nivå som motsvarande period föregående år. Vi noterar att våra verksamheter som ligger nära restaurangbranschen fortsatt påverkas negativt av rådande konjunkturläge med en något lägre beläggning och högre kostnader som följd av inflationsökningen.    

Den attraktiva produktionsportföljen inom 2Entertain har följt med oss in i 2024 och affärsområdet presterar fortsatt mycket starkt. Affärsområde Event & Communication fortsätter också att överträffa förväntningarna med många fina genomföranden av komplexa uppdrag och det är fortsatt framför allt Hansen som presterar ett mycket starkt resultat.

Bredden av verksamheter i koncernen är återigen en styrka då en nedgång inom någon verksamhet kan kompenseras av att andra verksamheter fortsatt går starkt.

Att fortsätta erbjuda relevanta upplevelser är en förutsättning för hållbar lönsamhet. Av oss som organisation krävs det ständig utveckling och modet att våga vara långsiktiga i våra beslut. Vi fortsätter fokusera på arbetet med hållbarhet vilket är en viktig pusselbit för att fortsätta utveckla vår plattform för lönsam tillväxt.

Ett av våra genomförda tillväxtinitiativ är det egenutvecklade konceptet SLiCE som slog upp portarna i Göteborg i mars. Den lyckade premiärhelgen gästades bland annat av vår ambassadör för varumärket J-O Waldner, som förgyllde helgen för oss och våra pingisspelande gäster.

Vi går ur perioden med en likviditet om 117 msek (171 msek). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 30 msek (5 msek) och påverkas positivt av att den höga andel kundfordringar som vi gick in i året med nu omvandlats till likviditet samtidigt som vi betat av biljettskulden som följer vårt säsongsmönster. Under perioden uppgår våra investeringar till 6 msek (4 msek) och därtill har vi amorterat 16 msek (20 msek). För perioden ger det oss ett positivt kassaflöde om totalt 8 msek (-19 msek).

En indikation på försäljningsläget framåt är de förutbetalda biljettintäkterna som vid utgången av perioden uppgick till 68 msek (70 msek). Siffran kan dock påverkas av hur produktionsportföljen skiljer sig åt mellan åren samt att vi nu går in mot vår lågsäsong under det andra och tredje kvartalet.

Jag hoppas få tillfälle att träffa många av er aktieägare på vår årsstämma eller på någon av våra sommarteatrar där vi i juli i år även har premiär för vår nya utomhusteater Höga Kusten. Det är att av skälen till att jag med glädje ser fram emot sommaren och de många spännande projekt som skall genomföras.

Martin du Hane
Group CEO