Hållbarhet

Att jobba aktivt och målmedvetet med hållbarhet är en förutsättning för att säkerställa en långsiktig lönsamhet. En viktig del i detta är att ha en tydlig strategi som visar genuint engagemang i frågan, med konkreta handlingar som ger resultat.

I ljuset av en strängare EU-lagstiftning pågår nu arbetet med att förbereda koncernen inför CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), vilket för Moment Groups del träder i kraft i samband med årsredovisningen 2025 (för verksamhetsåret 2024). CSRD syftar till att förbättra företagens rapportering och transparens kring hållbarhetsfrågor som rör miljö, socialt ansvar och företagsstyrning. Detta ska hjälpa investerare och andra intressenter att kunna fatta välgrundade beslut och att styra kapital mot mer hållbara företag och verksamheter.

Till grund för en lagenlig och korrekt rapporeringsstruktur ligger den dubbla väsentlighets-analysen där vi nu, med hjälp av experter inom hållbarhet, genomför en noggrann kartläggning av våra verksamheter. Syftet är att bedöma koncernens negativa och positiva påverkan, inklusive finansiella möjligheter och risker, ur ett hållbarhetsperspektiv. Parallellt pågår dialoger med olika intressenter för att utröna vilka fokusområden de anser vara mest väsentliga. Resultaten hjälper oss att ringa in koncernens mest väsentliga och prioriterade hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet är och har varit ett viktigt ämne för oss under lång tid. Att jobba med upplevelse-baserad verksamhet är i sig mer hållbart än mycket annat som erbjuds men vår strävan sträcker sig längre än så – vi vill skapa så hållbara upplevelser som det bara är möjligt.

 

Hållbarhetsredovisning 2023