Finansiella mål

Tillväxtmål

Moment Groups mål är att öka omsättningen med 10% per år över en konjunkturcykel.

Tillväxtmålet mäts på pro rata-nivå och nås genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier.

Rörelsemarginal
Moment Groups mål är att EBIT-marginalen ska uppgå till 6% över en konjunkturcykel.

Rörelsemarginalen mäts på pro rata- nivå och skapas genom utveckling av respektive affär och stärks av intäkts- och kostnadssynergier inom koncernen samt via förvärv.

Nettoskuld/EBITDA
Moment Groups mål är att nettoskulden/EBITDA Rullande Tolv Månader (RTM) ska understiga 3.

Skuldsättningen ska i huvudsak vara relaterad till förvärv och hållas på en nivå som säkerställer koncernens långsiktiga kreditvärdighet.