Notering på Nasdaq Stockholm genomförd – läs Delårsrapporten för tredje kvartalet

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

VD HAR ORDET

Notering på Nasdaq Stockholm genomförd och efter en period av hög tillväxt följer nu en konsolideringsfas

Inledningsvis, innan redogörelsen för tredje kvartalet, är vi stolta över att Moment Groups aktie sedan den 18 oktober handlas på Nasdaq Stockholm, Main Market. Det är en kvalitetsstämpel att koncernen numera återfinns på huvudlistan då en notering där föregås av en omfattande granskningsprocess. Dessutom ökar det möjligheterna för Moment Group att agera i marknaden och driva det fortsatta arbetet för att vara den ledande aktören som formar upplevelseindustrin – ”Shaping the experience industry”.

Koncernens tredje kvartal

Moment Groups tredje kvartal är lågsäsong med mycket begränsad verksamhet och är därför ett kvartal med ett förväntat förlustresultat. I år har dock det tredje kvartalet varit lönsamhetsmässigt extra svagt med ett EBIT-resultat på -31 msek, vilket är 19,7 msek sämre än föregående år. Tre faktorer förklarar huvudsakligen det lägre resultatet:

Justerat för ovanstående är koncernens EBIT-resultat för jämförbara enheter 8 msek sämre än tredje kvartalet föregående år, där en stor del går att härleda till ovan nämnda vädereffekt.

Vi går nu in i ett fjärde kvartal där säsongsvariationerna driver efterfrågan i vår affär samtidigt som kvartalets resultat inte kommer att belastas av uppstartskostnader. Framåt ser vi dock vissa utmaningar med vår tillväxt och genomför också ett antal åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Koncernens tillväxt både utmanar och bidrar till lönsamheten

Efter en period av hög tillväxt då Moment Group har vuxit med totalt 28% sedan utgången av 2016 och fram till tredje kvartalet 2018 på rullande 12 mån basis, så ligger fokus framåt på att nå lönsamhet i våra nyetableringar och vidareutveckla genomförda förvärv:

Konsolidering för ökad effektivitet

Ser man till det justerade EBITDA-resultatet rullande 12 mån är det 55 msek, där full effekt av förvärvad lönsamhet (pro forma) inkluderas och rena uppstartskostnader exkluderas. Utöver det stora fokus koncernen har på de genomförda nyetableringarna vidtas ytterligare ett antal åtgärder inom våra olika affärsområden för att öka effektiviteten.

Inom EVENT görs en översyn av Hansens verksamhet efter att Volvo meddelat att Ocean Race inte kommer att drivas vidare, vilket leder till en förväntad lägre affärsvolym framåt. Dessutom samordnas ekonomifunktionen i affärsområdet gemensamt mellan Minnesota och Hansen vilket kommer att minska overheadkostnaderna.

VENUES samordnas i en kostnadseffektiv gemensam struktur i samband med att aktivitetsarenorna flyttas från affärsområdet, vilket innebär ett renodlat fokus på dinnershow, nightlife och större event. Dessutom införs investeringsbegränsningar för 2019 där endast grundunderhåll genomförs i arenorna då dessa nu efter att par år av uppdämt investeringsbehov är i gott skick. Detta innebär en betydande minskning av investeringar i anläggningstillgångar.

Ovanstående förändringar innebär kostnadsbesparingar på totalt 10 msek på årsbasis och dessutom stärks kassaflödet av de minskade investeringarna.

En position för fortsatt utveckling

Sett till de senaste rullande 12 månaderna ligger koncernens EBITDA-resultat på 24,2 msek (19,2 msek), men som nämndes ovan så uppgår det justerade EBITDA-resultat till 55 msek. Vi ser att Moment Group utifrån genomförda förvärv, nyetableringar och noteringen på Nasdaq Main Market har flyttat fram positionen i branschen. I kombination med att vi driver ovan nämnda konsolideringsarbete med fokus på vår effektivitet skapar det sammantaget goda förutsättningar för att fortsätta utveckla koncernen inom upplevelseindustrin.

Nu ser vi fram emot en höstperiod då vår koncern går för högtryck och jag hoppas alla ser till att tillsammans med familj, vänner och kollegor hitta tillfällen för gemensamma upplevelser i vintermörkret!

Göteborg 26 oktober 2018

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef

Delårsrapport 1 jan – 30 september 2018