Ett resultat över förväntan i en orolig tid – läs rapporten

TISDAG 21 november kl 14 – lyssna på investerarpresentationEN – klicka här

VD HAR ORDET – hämtat från Delårsrapporten januari – september 2023

Trots ett tuffare konjunkturläge och en oro i omvärlden presterar vi både för kvartalet och för årets första nio månader de starkaste resultaten i koncernens historia. Det fjärde kvartalet är det finansiellt viktigaste för koncernen med ett resultat som vanligtvis överstiger helårets. Vid utgången av tredje kvartalet är det ackumulerade resultatet därav alltid negativt och landar i år på -11 msek (-17msek), medan kvartalet visar -8 msek (-17 msek). För båda perioderna är detta en klar förbättring jämfört med tidigare år. Strategin är fortsatt att successivt minska vårt säsongsberoende och satsningen på de nya och egna koncepten SLICE och BERMUDA är ett steg i rätt riktning då aktivitetsrestaurangernas intjäning är mer jämnt fördelad över året.

Under semesterperioden har verksamheterna på våra sommarteatrar i Falkenberg och Kalmar samt sommarklubben på Golden Hits i Stockholm varit i gång. Vi har levererat underhållning på kryssningsbåtar och resorts och genomfört några större event. Under augusti och september öppnade övriga verksamheter och arenor successivt upp igen och framför allt september präglades av premiärer. Många starka produktioner spelar nu på våra arenor och på turné och den 10 november hade vi en mycket lyckad Grand Opening för det nya konceptet BERMUDA DECK SHUFFLE CLUB i Malmö, som i början av nästa år får sällskap av konceptet SLICE – ping pong & pizza. Båda med ambitionen att etableras på fler platser i Skandinavien.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 200 msek (163 msek) med ett rörelseresultat på
-8 msek (-17 msek). Kvartalets omsättning är 37 msek högre än motsvarande period föregående år som till stora delar kommer från affärsområdena Event & Communication och 2Entertain.

En indikation på försäljningsläget framåt är de förutbetalda biljettintäkterna som vid utgången av perioden uppgick till 121 msek (120 msek). Siffran kan dock påverkas av hur produktionsportföljen skiljer sig åt mellan åren. I år stoltserar vi återigen med en mycket attraktiv produktionsportfölj vilket blir än viktigare i kombination med att lyckas nå ut med våra erbjudanden när vi dessutom är inne i en utmanande konjunktur.

Vi går ur perioden med 79 msek (173 msek) i likvida medel. Kassaflödet följer plan och under den här lugnare perioden har vi valt att bland annat investera i våra arenor, totalt uppgående till 17 msek. Koncernen har även amorterat 16 msek. Kassaflödet från rörelsen uppgår för kvartalet till 25 msek.

Ackumulerat under året påverkas kassaflödet av amorteringar om 91 msek och investeringar uppgående till 30 msek. Ackumulerat kassaflöde från rörelsen uppgår till 9 msek.

Den företagsobligation om 109 msek utgör koncernens externa finansiering och förfaller enligt nuvarande villkor den 28 mars 2024. Ett skriftligt förfarande har den 16 november gått ut med förslag på villkorsändringar innebärandes bl.a. en förlängning om 18 månader. Vid denna rapports publicering har mer än två tredjedelar av obligationsinnehavarna åtagit sig att rösta för villkorsändringarna, vilket är tillräckligt för en förlängning, och det slutliga utfallet publiceras runt den 12 december. Det känns bra att ha säkrat finansieringen på längre sikt och detta ligger i linje med vår strategi för tillväxt och ökad lönsamhet.

Koncernens anstånd med skatter, avgifter och hyror uppgår till 80 msek och skall återbetalas successivt fram till augusti 2027.

Vi offentliggjorde den 14 november bolagets nya finansiella mål som behandlar såväl långsiktig tillväxt, rörelsemarginalmål som mål för våra finansiella kostnader i relation till rörelseresultat.

Efter flera tuffa år känns det bra att kunna sätta långsiktigt finansiella mål och uttala en tydlig ambition för de kommande åren med utgångspunkt i nuvarande förutsättningar. Även om vi idag lever i en osäker omvärld är vi trygga i det vi själva kan påverka. Vi är också övertygade om att upplevelseindustrin över tid är en tillväxtbransch och att uttrycket ”Collect moments not things” är mer relevant än någonsin – och där vill vi vara det självklara valet inom upplevelsebranschen.

Framåt arbetar vi fortsatt med att sätta den stabila plattformen för en långsiktigt hållbar lönsamhet där mycket arbete läggs på att effektivisera arbetssätt och samla specialistkunskap i olika grupperingar. Allt för att fortsätta dra nytta av att tillhöra en koncern i en alltmer komplex omvärld. Plattformen möjliggör också vår tillväxtagenda och den strategi som ligger framför oss.

Det är glädjande att se hur våra nya egenutvecklade koncept BERMUDA DECK SHUFFLE CLUB och SLICE tagit form under de senaste månaderna. Ett arbete som speglar det entreprenörskap som jag tydligt upplever genomsyrar hela koncernen och som är avgörande för att vi ska kunna förverkliga ännu mer av allt vi har på ritbordet för utveckling och tillväxt.

Den 21 november kl 14.00 kommer jag att hålla en digital presentation där jag gör en närmare presentation av de nya finansiella målen*. Jag välkomnar alla som är intresserade att lyssna in och länken till det digitala mötet finner du på vår hemsida.

Varmt välkommen!

Göteborg 17 november 2023 

Martin du Hane
Group CEO
martin.duhane@momentgroup.com

KLICKA HÄR OCH LÄS HELA RAPPORTEN