Finansiella mål och utdelningspolicy

Finansiella mål

Koncernens finansiella mål är under strategisk översyn.

Utdelningspolicy

Moment Group har fastställt en utdelningspolicy som innebär att utdelningen ska uppgå till lägst 30% av koncernens resultat efter skatt. En utdelning förutsätter att koncernens finansiella ställning är tillräcklig för den löpande verksamheten samtidigt som koncernens expansionsplaner ska kunna fullföljas.