Finansiella mål och utdelningspolicy

Finansiella mål

Tillväxtmål
Moment Groups mål är att öka omsättningen med 10% per år över en konjunkturcykel.

Tillväxtmålet mäts på pro rata-nivå och nås genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier.

Rörelsemarginal
Moment Groups mål är att EBIT-marginalen ska uppgå till 6% över en konjunkturcykel.

Rörelsemarginalen mäts på pro rata- nivå och skapas genom utveckling av respektive affär och stärks av intäkts- och kostnadssynergier inom koncernen samt via förvärv.

Nettoskuld/EBITDA
Moment Groups mål är att nettoskulden/EBITDA Rullande Tolv Månader (RTM) ska understiga 3.

Skuldsättningen ska i huvudsak vara relaterad till förvärv och hållas på en nivå som säkerställer koncernens långsiktiga kreditvärdighet.

Utdelningspolicy

Moment Group har fastställt en utdelningspolicy som innebär att utdelningen ska uppgå till lägst 30% av koncernens resultat efter skatt. En utdelning förutsätter att koncernens finansiella ställning är tillräcklig för den löpande verksamheten samtidigt som koncernens expansionsplaner ska kunna fullföljas.