Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till verkställande direktör. Utöver detta ska styrelsen se till att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens åligganden. I arbetsordningen regleras även arbetsfördelningen mellan styrelse och VD/Koncernchef.

De externa revisorerna redogör för sina iakttagelser till styrelsen i dess helhet en gång per år.

Styrelsen i Moment Group AB består sedan årsstämman den 8 maj av sju personer. Styrelsens ordförande har utsetts av årsstämman.

Styrelsens uppgifter utförs till del av dess revisionsutskott och dess ersättningsutskott.

I revisionsutskottet ingår: Emil Ahlberg (ordförande) samt Hellen Wohlin Lidgard.

I ersättningsutskottet ingår: Jan Friedman (ordförande) samt Bo Wallblom.

 

janfriedman150x185 JAN FRIEDMAN, STYRELSEORDFÖRANDE
Född 1952, invald 2014
Jan Friedman är numera engagerad i investeringsverksamheter och medverkar i olika styrelser. Tidigare har han bland annat ansvarat för etablerandet av många av Kinneviks mediainvesteringar – satsningar som la grunden till MTG. Senare var han ansvarig för starten av Radio Rix och verksam som rådgivare åt ledningen i flera kommersiella TV-bolag. Under de senaste 15 åren har han varit med och etablerat flera välkända e-handelsföretag som bl.a. Netonnet, Tretti och LensOn. Jan Friedman är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Antal aktier: 143 745 st
Andra väsentliga uppdrag: ordförande i Sportamore AB (publ), Ticmate AB, Nordic Public Affairs AB, Grönklittsgruppen AB och Infrontit Partner AB samt ledamot i Vitec Software Group AB och Malux AB.
EmilA150x185 EMIL AHLBERG, LEDAMOT
Född 1976, invald 2015
Emil Ahlberg har en M.Sc. från Stanford University i USA, M.Sc. från Chalmers tekniska högskola samt har studerat ekonomi vid Harvard University i USA. Emil Ahlberg är en av tre grundare av PSG Capital AB som bildades 2008 och som i september 2017 lanserade indexfonderna PLUS Småbolag Sverige Index och PLUS Mikrobolag Sverige Index. Han är för närvarande interims-CFO på Grönklittsgruppen AB. Tidigare har han varit investment manager på riskkapitalbolaget Provider Venture Partners AB samt associate på Investor Growth Capital Inc., ett helägt dotterbolag till Investor AB.
Antal aktier i bolaget: 0 st.
Andra väsentliga uppdrag: styrelseledamot och vice verkställande direktör i PSG Capital AB. Styrelseledamot i Bergsundh Industrier AB, Sportamore AB (publ).
ÅSA KNUTSSON, LEDAMOT
Född 1962, invald 2018
Åsa Knutsson är för närvarande chef för direktinvesteringar hos Saminvest och VD för Fouriertransform. Tidigare har hon bland annat varit affärsområdeschef och investeringsansvarig hos Industrifonden, VD för Lead Incubator samt investment controller på Investor Growth Capital. Åsa Knutsson är civilekonom med examen från Stockholms universitet.
Antal aktier i bolaget: 0 st
Andra väsentliga uppdrag: styrelseledamot i Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB och Inlandsinnovation AB.
  HELLEN WOHLIN LIDGARD, LEDAMOT
Född 1969, invald 2018
Hellen Wohlin Lidgard har lång erfarenhet av uppdrag såsom VD och styrelseledamot i snabbväxande tjänste- och produktbolag. Hon har bland annat grundat och varit VD för Pointer Sweden AB samt varit VD för Affecto Sweden AB och Ping Pong AB. Hellen Wohlin Lidgard är civilingenjör med examen från Kungliga Tekniska högskolan och har även bland annat en diplomutbildning för finansanalytiker vid Handelshögskolan IFL Executive Education.
Antal aktier i bolaget: 0 st
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i sjunde AP-fonden, styrelseordförande i Bonzun, styrelseordförande i ROA samt partner och styrelseledamot hos Ceres Advisors.
LEIF NILSSON, LEDAMOT
Född 1949, invald 2017
Leif Nilsson var tidigare VD för Göteborg & Co och har en bakgrund inom marknadsföring, destinationsutveckling, evenemang, turism samt bygg- och fastighetsbranschen. Idag är han engagerad inom en investeringsverksamhet och återfinns i ett antal olika styrelser.
Antal aktier: 0 st
Andra väsentliga uppdrag: ordförande i Dunross AB och Stiftelsen Dunross. Ledamot i Danske Bank regionstyrelse, Grönklittsgruppen AB, Wallblomgruppen och Chalmers Studentbostäder.
 BO WALLBLOM, LEDAMOT
Född 1948, invald 2012
Bo Wallblom är i dag styrelseordförande i Lesley-Gruppen, en koncern han grundade för drygt 30 år sedan och där han tidigare var koncernchef, en befattning hans ene son idag innehar. Lesley AB verkar genom dotter- och systerbolag i Sverige, Norge, Finland och USA och bolagen är aktiva inom fastigheter, offshore, skönhetsindustrin samt förmögenhets-förvaltning.
Antal aktier: 3 548 843 st
Andra väsentliga uppdrag: ordförande i Lesley Group AB samt koncernens samtliga dotterbolag.
ÅSA TILLBERG WIDELL, LEDAMOT 
Född 1966, invald 2018
Åsa Tillberg Widell är generalsekreterare för Sverige UNHCR. Hon har gedigen erfarenhet av nyhetssektorn och har tidigare varit redaktionschef och medlem av företagsledningen på Dagens Industri och därefter på Dagens Nyheter samt senast VD och publicistiskt ansvarig för Nyhetsbolaget AB. Åsa Tillberg Widell har bland annat studerat vid journalisthögskolan vid Stockholms universitet.
Antal aktier i bolaget: 0 st
Andra väsentliga uppdrag: inga.

 

Styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare

Namn: Jan Friedman
Befattning: Styrelseordförande
Ledamot sedan: 2014
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Emil Ahlberg
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2015
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Åsa Knutsson
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2018
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Hellen Wohlin Lidgard
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2018
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Leif Nilsson
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2017
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Bo Wallblom
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2012
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Åsa Tillberg Widell
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2018
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA