Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till verkställande direktör. Utöver detta ska styrelsen se till att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens åligganden. I arbetsordningen regleras även arbetsfördelningen mellan styrelse och VD/Koncernchef.

De externa revisorerna redogör för sina iakttagelser till styrelsen i dess helhet en gång per år.

Styrelsens uppgifter utförs till del av dess revisionsutskott och dess ersättningsutskott.

I revisionsutskottet ingår: Kenneth Engström (ordförande) och Leif West
I ersättningsutskottet ingår: Johan von Essen (ordförande) och Bo Wallblom


LEIF WEST, styrelseordförande
Född 1962, invald 2021
Leif West arbetar sedan 2009 som VD/Koncernchef för Gelba-koncernen, ett bolag fokuserat på större fastighetsprojekt samt investeringar i övrigt. Han var tidigare koncernchef under tio år för CG Duka Retail AB, en nordisk koncern inriktad på detaljhandel och fastighetsinvesteringar.Andra väsentliga uppdrag: ett större antal styrelseuppdrag varmed han är styrelseordförande alternativt styrelseledamot i bl.a. Forsbergs Fritidscenter AB, Airport City Stockholm AB och Fastighetsbolaget Villa Godthem AB.

Antal aktier i bolaget: 0 st (Leif West är VD i Gelba Management AB, som innehar 86 404 504 aktier).

ANNA BAUER, styrelseledamot
Född 1972, invald 2021
Anna Bauer är för närvarande VD för den nyöppnade evenemangsarenan Scandinavian XPO i Stockholm, där hon tidigare arbetade som försäljningschef. Hon var under sex år affärsområdeschef för Stockholm Live och hon har även arbetat som försäljningschef på flera av Sveriges ledande eventbyråer. Anna är i grunden utbildad journalist och tv-producent men gick tidigt 2000-tal över till att arbeta med affärsutveckling.Andra väsentliga uppdrag; diverse juryuppdrag i Gyllene Hjulet, Årets Eventchef m fl samt medlem i Advisory Board för huvudstadens största evenemangsarenor via Stockholm Visitors Board.

Antal aktier i bolaget: 0 st

  KENNETH ENGSTRÖM, styrelseledamot
Född 1973, invald 2020
Kenneth Engström är företagare med lång erfarenhet inom främst trävaru- och fastighetsbranschen. Idag är han verksam i det egna bolaget Engströms Trä i Brynje AB och sin enskilda firma med verksamhet inom skogsnäringen. Kenneth Engström har ett stort intresse för företagande och entreprenörskap. Intresset för nöjesarrangemang har funnits länge och i många år har Kenneth arbetat ideellt i Ope IF:s nöjesavdelning och anordnat danser och andra nöjesarrangemang i Östersund.Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Engströms Trä i Brynje AB och Nygårds Fastighets AB.

Antal aktier i bolaget: 38 217 501 st

JOHAN VON ESSEN, styrelseledamot
Född 1987, invald 2020
Johan von Essen är för närvarande delägare i NSI Invest AB och ansvarar för bolagets direktinvesteringar. Han har tidigare jobbat bl.a. som mäklare. Johan von Essen har studerat vid Malmö högskola med inriktning fastigheter.Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Verna Fastigheter AB, Studentlägenheter i Karlstad AB och ledamot i lokalstyrelsens för Fastighetsägarna Mittnord avdelning Sundsvall samt Fastighetsägarna fullmäktige Sverige.

Antal aktier i bolaget: 2 540 875 st genom det delägda bolaget Verna Fastigheter.

BO WALLBLOM, styrelseledamot
Född 1944, invald 2021
Bo Wallblom är idag koncernchef och styrelseordförande i Wallblomguppen, som han grundade för 35 år sedan. Koncernen är idag, genom dotterbolag, verksam inom fastigheter, finansförvaltning samt inom skönhetsindustrin.Andra väsentliga uppdrag: Styrelselordförande och VD i Lesley Invest Aktiebolag. Styrelseordförande i Lesley Cosmetics AB.

Antal aktier i bolaget: 56 956 253 st

 

Styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare

Namn: Leif West
Befattning: Styrelseordförande
Ledamot sedan: 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Anna Bauer
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Kenneth Engström
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Johan von Essen
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Bo Wallblom
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ