Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till verkställande direktör. Utöver detta ska styrelsen se till att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens åligganden. I arbetsordningen regleras även arbetsfördelningen mellan styrelse och VD/Koncernchef.

De externa revisorerna redogör för sina iakttagelser till styrelsen i dess helhet en gång per år.

Styrelsens uppgifter utförs till del av dess revisionsutskott och dess ersättningsutskott.

I revisionsutskottet ingår: Kenneth Engström (ordförande) och Leif West
I ersättningsutskottet ingår: Leif West (ordförande) och Tina Tropp Jerresand.


LEIF WEST, styrelseordförande
Född 1962, invald 2021
Leif West arbetar sedan 2009 som VD/Koncernchef för Gelba-koncernen, ett bolag fokuserat på större fastighetsprojekt samt investeringar i övrigt. Han var tidigare koncernchef under tio år för CG Duka Retail AB, en nordisk koncern inriktad på detaljhandel och fastighetsinvesteringar.Andra väsentliga uppdrag: ett större antal styrelseuppdrag varmed han är styrelseordförande alternativt styrelseledamot i bl.a. Forsbergs Fritidscenter AB, Airport City Stockholm AB och Fastighetsbolaget Villa Godthem AB.

Antal aktier i bolaget: 0 st (Leif West är VD i Gelba Management AB, som innehar 5 127 315 aktier).

ANNA BAUER, styrelseledamot
Född 1972, invald 2021
Anna Bauer är för närvarande VD för den nyöppnade evenemangsarenan Scandinavian XPO i Stockholm, där hon tidigare arbetade som försäljningschef. Hon var under sex år affärsområdeschef för Stockholm Live och hon har även arbetat som försäljningschef på flera av Sveriges ledande eventbyråer. Anna är i grunden utbildad journalist och tv-producent men gick tidigt 2000-tal över till att arbeta med affärsutveckling.Andra väsentliga uppdrag; diverse juryuppdrag i Gyllene Hjulet, Årets Eventchef m fl samt medlem i Advisory Board för huvudstadens största evenemangsarenor via Stockholm Visitors Board.

Antal aktier i bolaget: 0 st

KENNETH ENGSTRÖM, styrelseledamot
Född 1973, invald 2020
Kenneth Engström är företagare med lång erfarenhet inom främst trävaru- och fastighetsbranschen. Idag är han verksam i det egna bolaget Engströms Trä i Brynje AB och sin enskilda firma med verksamhet inom skogsnäringen. Kenneth Engström har ett stort intresse för företagande och entreprenörskap. Intresset för nöjesarrangemang har funnits länge och i många år har Kenneth arbetat ideellt i Ope IF:s nöjesavdelning och anordnat danser och andra nöjesarrangemang i Östersund.Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Engströms Trä i Brynje AB och Nygårds Fastighets AB.

Antal aktier i bolaget: 1 910 852 st

TINA TROPP JERRESAND, styrelseledamot
Född 1971, invald 2022
Tina Tropp Jerresand arbetar idag som Head of People & Culture i Sverige och Finland på Nordic *
Choice Hotels. Hon har en bred erfarenhet inom HR med sin core inom talangförsörjning och ledarskap. I rollen som HR-chef var hon med och etablerade ett av Stockholms största hotell- och restaurangprojekt; At Six, Hobo och TAK. Tina har ett stort nätverk inom besöks- och eventbranschen då hon under 6 år arbetat med rekrytering på Pointpeople Rekrytering som hon även är medgrundare till. Hon har även en gedigen bakgrund inom försäljning och har bland annat varit försäljningschef på First Hotels samt Key Account Manger på Nordic Choice Hotels. Hon är utbildad civilekonom och certifierad inom flera olika test- och utbildningsverktyg.Andra väsentliga uppdrag: Styrelsesuppleant Wenderfalck Kommunikation AB.

Antal aktier i bolaget: 0 st

OSCAR WALLBLOM
Född 1979, invald 2023
Oscar Wallblom är delägare i Wallblomguppen/Lesley Invest, en koncern med verksamheter inom fastigheter, finansförvaltning och skönhetsindustrin. Han är också verksam inom musikindustrin där han driver Tamiami Records AB och han arbetar sedan 23 år tillbaka med Håkan Hellström, både på och av scenen.
Oscar är styrelseledamot i Telegram Studios, ett bolag som arbetar med musikrättigheter.

Antal aktier i bolaget: Delägare i Lesley Invest som innehar 2 847 811 aktier.

 

Styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare

Namn: Leif West
Befattning: Styrelseordförande
Ledamot sedan: 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Anna Bauer
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Kenneth Engström
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Tina Tropp Jerresand
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2022
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Oscar Wallblom
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2023
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ