Revisor

Årsstämman som hölls den 7 maj 2019 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young AB utsåg Staffan Landén att fortsatt vara huvudansvarig revisor.