Revisor

Årsstämman som hölls den 10 maj 2022 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young AB utsåg Andreas Mast att vara huvudansvarig revisor.