Ersättningar

Nedan återfinns aktuell dokumentation rörande ersättningar och aktuella optionsprogram.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare_antagna 8 MAJ 2018

Redovisning av utvardering av ersattningar till ledande befattningshavare_8 maj 2018

Beslut om teckningsoptioner Moment Group AB (publ)__till Årsstämman 8 MAJ 2018

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2018_2022 Moment Group AB (publ)_antagna_8 MAJ 2018

Beslut om teckningsoptioner Moment Group AB_15 dec 2017

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2018_2021_antagna 15 dec 2017

 

VDs innehav av köpoptioner
Under första kvartalet 2017 ingicks avtal mellan VD, Pelle Mattisson, och ägaren, Lesley Invest AB, avseende köpoption innebärande rätt för Mattisson att av Lesley Invest förvärva 432 693 aktier. Optionen avser således existerande aktier, har en löptid på 35 månader och transaktionen är gjord på marknadsmässiga villkor.