Årsstämman den 7 maj 2019

Årsstämman 2019 i MOMENT GROUP AB (publ) hölls tisdagen den 7 maj 2019, klockan 18.30, på Lisebergsteatern i Göteborg.

Nedan återfinns den kommuniké som skickades ut direkt efter stämman samt den fastställda röstlängden, årsstämmoprotokollet samt tillhörande bilagor.

2019-05-07 Kommuniké från årsstämman 7 maj 2019

Protokoll årsstämma 7 maj 2019_signerat

Bil. 1. Röstlängd Moment Groups Årsstämma 7 maj 2019

Bil. 2. Moment Group Årsredovisning 2018

Bil. 4. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande_april 2019

Bil. 5. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare_april 2019

Bil. 6a. Förslag till emissionsbemyndigande

Bil. 6b. Beslutsbilaga företrädesemission_april 2019

Styrelsens beslut om fullständiga villkor för nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

 

Samtliga dokument som publicerades inför årsstämman återfinns nedan:

Kallelse årsstämma 7 maj 2019

Fullmakt 2019_årsstämma

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser_april 2019

Reivsorns yttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser

Beslutsbilaga företrädesemission_april 2019

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande_april 2019

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare_april 2019

Redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare_april 2019

Instruktion för Moment Groups valberedning (antagen vid årsstämman 8 maj 2018)

Instruktion för Moment Groups valberedning (antagen vid årsstämman 8 maj 2018)

Styrelsens beslut om fullständiga villkor för nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna