Bolagsordning

Bolagsordning för MOMENT GROUP AB 

Org nr 556301-2730

Bolagsordningen godkändes vid årsstämman den 10 maj 2023.

1. Firma

Aktiebolagets firma är MOMENT GROUP AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att agera moderbolag i en koncern och att därmed direkt eller genom dotterbolag driva verksamheter inom upplevelseindustrin. Att ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom central finansförvaltning, budget- och företagsanalyser, stabsfunktioner, samt intern och extern informationsgivning. Att ge lån och ställa säkerheter för koncernens medelsbehov (dock avses ej sådan verksamhet som omnämnes i lagen om bankrörelse och lagen om kreditaktiebolag). Att i övrigt driva med ovanstående aktiviteter förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 53 750 000 SEK och högst 215 000 000 SEK.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 22 500 000 och högst 90 000 000.

6. Styrelse

Förutom personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, utan suppleanter.

7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två auktoriserade revisorer. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

8. Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Falkenbergs, Varbergs, Halmstads, Skaras, Göteborgs, Malmös eller Stockholms kommun.

9. Kallelse och deltagande vid bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmält detta på sätt som ovan angivits.

10. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärende komma till behandling:

1.      Val av ordförande vid stämman.
2.      Upprättande och godkännande av röstlängden.
3.      Godkännande av dagordning.
4.      Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokollet.
5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.      Beslut om:
(a)    fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.
(b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
(c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8.      Bestämmande av antalet styrelseledamöter, som utses av stämman.
9.      Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelsen och revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

13. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).