Bolagsstyrning

Moment Group AB är ett publikt aktiebolag och till grund för styrningen av bolaget ligger både externa och interna regelverk. I syfte att fastställa riktlinjer för bolagets drift har styrelsen utarbetat och fastslagit policydokument. I dessa lämnas en vägledning för organisationen och medarbetarna baserad på de grundläggande värderingar och principer som ska prägla verksamhet och uppförande. Moment Group tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden).

Det övergripande målet är att öka aktieägarvärdet och på så sätt möta de krav ägarna har på investerat kapital. De centrala externa och interna styrinstrumenten för Moment Group är den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), den av stämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktioner för styrelsens utskott, VD-instruktionen inklusive instruktion för ekonomisk rapportering samt policyer som fastställs av styrelsen. Moment Groups styrelse är ansvarig för Bolagets angelägenheter. VD/Koncernchef ansvarar för att den löpande förvaltningen av Bolaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare sammanställer VD/Koncernchef, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar i övrigt för att ta fram informations- och beslutsunderlag till styrelsen.

Klicka på aktuell länk nedan och läs senaste eller tidigare versioner av Bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport 2022

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT_2021

Bolagsstyrningsrapport_2020

Bolagsstyrningsrapport_2019

Bolagsstyrningsrapport – från Årsredovisningen 2018

Bolagsstyrningsrapport_ från Årsredovisningen 2017