Kallelse till årsstämma 7 maj 2019

AKTIEÄGARNA I MOMENT GROUP AB (publ)
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, klockan 18.30, på Lisebergsteatern, Örgrytevägen 5, 402 22 Göteborg.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via post till MOMENT GROUP AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via internet genom att klicka här eller per telefon 08-402 92 27.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda torsdagen den 2 maj 2019. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden, som inte få vår vara fler än två.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 30 april 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANMÄLNINGSSIDAN

 

Nedan återfinns kallelsen i fullständig version tillsammans med de bilagor som det hänvisas till i kallelsen.

Kallelse årsstämma 7 maj 2019

Fullmakt 2019_årsstämma

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser_april 2019

Reivsorns yttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser

Beslutsbilaga företrädesemission_april 2019

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande_april 2019

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare_april 2019

Redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare_april 2019

Instruktion för Moment Groups valberedning (antagen vid årsstämman 8 maj 2018)

Instruktion för Moment Groups valberedning (antagen vid årsstämman 8 maj 2018)