Emissioner februari – mars 2021

Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl och riktar sig endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Cypern, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea och USA. För att du ska vara berättigad till att ta del av den begränsade informationen förutsätts att du godkänner och bekräftar vissa villkor varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Din bekräftelse ska vara sanningsenlig och korrekt.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt och befinner mig utanför Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Cypern, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea och USA; och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Moment Group AB.

Genom att klicka hör bekräftar jag punkt 1 och 2 ovan

ssssssssssssssssss

Access to the information and the documents in this section of the website is limited for regulatory reasons and is only directed to individuals who are physically present and residing in Sweden as well as to authorized individuals physically present and residing in other jurisdictions than Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zeeland, Singapore, South Africa, United Kingdom, Switzerland, South Korea and the United States of America. In order to be entitled to take part of the limited information you are assumed to approve and confirm certain conditions each time you wish to access this part of the website. Your confirmation shall be truthful and correct.

I therefore certify that:

1. I am resident and physically present outside the Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zeeland, Singapore, United Kingdom, South Africa, Switzerland, South Korea, the United States of America; and

2 I am (a) resident and physically present in (a) Sweden or (b) outside Sweden and each of the jurisdictions referred to in clause (1) above and, in that case, I am authorized to access the information and documents on this website without being subject to any legal restriction and without any further action required by Moment Group.

I have read, understood and consent to all restrictions listed above