Aktien | Aktieägare | Obligation

Moment Groups aktie handlas sedan den 18 oktober 2018 på Nasdaq Stockholm, Main Market med kortnamnet MOMENT.

Som en del av den finansieringslösning som presenterades den 27 november 2020 har tre emissioner genomförts där teckningsperioden avslutades den 10 mars 2021.

Utfallet i företrädesemissionen visade att emissionen var kraftigt övertecknad och således tecknades till 100%, vilket innebar 248 412 949 aktier. Även den riktade emissionen av 151 207 882 aktier tecknades till fullo och i den riktade teckningsoptionsemissionen tilldelades obligationsinnehavare som per den 22 februari 2021 var upptagna i skuldboken för bolagets obligation sammantaget 76 239 268 teckningsoptioner. Utfallen i samtliga emissioner offentliggjordes den 16 mars 2021.

Bolaget tillfördes genom emissionerna sammantaget 53 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet uppgår efter registrering av emissionerna till 54 002 815 sek och antalet aktier i bolaget ökade genom emissionerna med totalt 399 620 831 aktier, från 32 401 689 aktier till 432 022 520 aktier.

På ABG/Introduce.se finner du oberoende analyser, intervjuer och annan finansiell information om Moment Group.

 

Klicka här för att läsa mer

Moment Group AB aktiekurs