Emissioner februari – mars 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDKOREA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.


Styrelsen för Moment Group har, med anledning av den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) samt den riktade nyemissionen av aktier utan företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Riktade Emissionen”) som beslutades av extra bolagsstämma i bolaget den 29 januari 2021, upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Bolaget har erhållit skriftliga teckningsåtaganden avseende teckning om cirka 16,59 miljoner kronor, motsvarande cirka 50,2 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden om cirka 16,4 miljoner kronor, motsvarande 49,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande säkerhetsarrangemang.

Tidplan Företrädesemissionen
18 februari 2021 – Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
19 februari 2021 – Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
22 februari 2021 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen
24 februari – 8 mars 2021 – Handel i teckningsrätter
24 februari – 10 mars 2021 – Teckningsperiod
24 februari 2021 – fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA
Omkring 15 mars 2021 – offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Läs mer genom att klicka på dokumenten nedan.

2021-03-16 Moment Groups emissioner fulltecknade

2021-02-19 Moment Group offentliggör prospekt med anledning av emissioner

Moment Group – Prospekt_19 februari 2021

Särskild anmälningssedel för teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter i Moment Group AB

Anmälningssedel för teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter i Moment Group AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2021-2024 för obligationen

Complete terms and conditions for warrants 2021- 2024 for noteholders