Valberedningen för Moment Group AB (publ) offentliggjord 5 oktober 2017

Valberedningen för Moment Group AB

Vid årsstämman den 3 maj 2017 beslutades att styrelsens ordförande får i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarna per den 31 juli 2017 att utse varsin ledamot att utgöra valberedning. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2018.

Valberedningen utgörs av följande ledamöter:
Bo Wallblom
Kenneth Engström
Stefan Gerhardsson
Bosse Andersson (utsedd av Thomas Pettersson)

 

Aktieägare som önskar lämna förslag kan kontakta valberedningen genom att skicka din e-post till valberedningen@momentgroup.com.