Kommuniké från årsstämman 11 maj 2017

Den 11 maj 2017 hölls ordinarie årsstämma i Moment Group AB (publ) på Lisebergsteatern i Göteborg och där beslutades i sammandrag följande:

att, i enlighet med utdelningspolicyn, ingen utdelning skall lämnas för 2016 då årets resultat efter skatt var negativt.

att det totala styrelsearvodet lämnas oförändrat och uppgår till totalt 730 000 kronor för kommande period samt att även arvoderingen av ersättningsutskottet lämnas oförändrad och uppgår till sammanlagt 50 000 kronor.

omval av samtliga styrelseledamöter vilka är Jan Friedman, Emil Ahlberg, Eva Hamilton, Bo Wallblom och Mats Wedin samt omval av styrelsesuppleant Carl Henric Wallblom. Stämman uppmanade styrelsen att till styrelseordförande välja Jan Friedman.

att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarna per den 31 juli 2017 att utse varsin ledamot att utgöra nomineringskommitté. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till nomineringskommittén ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till nomineringskommittén.

att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 15 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal.

att godkänna det föreslagna optionsprogrammet för ledande befattningshavare motsvarande 1,6% utspädning årligen. Optionerna löper på 3 år med en lösenkurs som är 120% av börskursen vid optionens teckningstillfälle. Marknadsvärdet på optionerna skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Optionsprogrammet föreslås vara ett årligen återkommande program med krav på nytt årsstämmobeslut även 2018 och 2019.

För ytterligare information kontakta:

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef Moment Group AB (publ)
pelle.mattisson@momentgroup.com