Kallelse till extra bolagsstämma den 15 december 2017

Aktieägarna i Moment Group AB (publ), org. nr. 556301-2730 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 december 2017 kl. 16.00 på Scandic Hotell Opalen, Engelbrektsgatan 73 i Göteborg. Anmälan görs till Bolaget enligt nedan senast måndagen den 11 december 2017.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vi stämman ska:

Anmälan till bolagsstämman är obligatorisk och görs per post till Moment Group AB, Åvägen 17F, 412 51 Göteborg eller per e-post till anmalan@momentgroup.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall antal biträden, som inte får vara fler än två.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i bolagsstämman. Eftersom avstämningsdagen den 9 december 2017 infaller på en lördag, måste denna omregistrering ska vara genomförd senast fredagen den 8 december 2017. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.momentgroup.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress, alternativt medtas till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan om ordförandens val av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Beslut om ny bolagsordning
 9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter
 10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen
 11. Val av styrelse
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktioner för valberedningens arbete
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
 15. Övriga frågor
 16. Stämman avslutas

 

KLICKA HÄR OCH LÄS HELA KALLELSEN SAMT BILAGOR