Kallelse till årsstämma i Moment Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Moment Group AB (publ)

Aktieägarna i Moment Group AB (tidigare 2E Group) kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 18.30 på Lisebergsteatern i Göteborg. Kvällen inleds med ett föredrag av VD/Koncernchef Pelle Mattisson. Buss avgår från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.10 och hämtar även på Statoil Varberg-Nord kl. 16.40. Enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman. Anmälan görs till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017 enligt nedan.

Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 5 maj 2017. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till Moment Group AB, Box 278, 311 23 Falkenberg eller per e-post till info@momentgroup.com eller per telefon 031-733 67 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Kallelse till årsstämma i Moment Group AB 11 maj 2017

Bilaga till punkt 11. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsredovisning 2016 – Moment Group